Dowożenie uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie gminy Gzy w roku szkolnym 2020/2021

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na bezpiecznym przewozie uczniów z miejsca ich zamieszkania do szkoły oraz ze szkoły do miejsca zamieszkania. Usługa dotyczy przewozu uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Gzy, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gzy (Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim), wraz ze sprawowaniem opieki nad dziećmi w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania z pojazdu, w dni nauki szkolnej, przyjmując organizację roku szkolnego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.(Dz. U.poz.1603 z późn.zm). Przewóz realizowany będzie na podstawie biletów miesięcznych. Szacowana ilość biletów miesięcznych dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Przewodowie Poduchownym szt.76, zaś dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Skaszewie Włościańskim 79 szt.
Przewóz odbywał się będzie w godzinach umożliwiających przybycie uczniów do szkół nie później niż 10 minut przed ustaloną godziną rozpoczęcia zajęć szkolnych i opuszczenie szkoły o ustalonej przez Zamawiającego godzinie. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w oparciu o rozkład jazdy dla określonej trasy. Z przewozów będą korzystać uczniowie szkół na podstawie biletów miesięcznych.
Kontrolę uprawnień przejazdu uczniów korzystających z przewozów umownych wykonuje opiekun. Opiekunów podczas przewozu uczniów zapewnia Wykonawca. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania należytego bezpieczeństwa. Opiekun zobowiązany jest do sprawowania opieki nad dziećmi w trakcie przejazdu do chwili odebrania dzieci przez pracownika danej szkoły, jak również odebrania dzieci ze szkoły i sprawowania opieki w drodze powrotnej ze szkoły do domu. Wykonawca do dowozu uczniów do szkół zobowiązany jest użytkować pojazdy dopuszczone do ruchu w zakresie przewozów pasażerskich i odpowiednio oznakowane. Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie zobowiązany zabezpieczyć odpowiednią liczbę środków transportu z odpowiednią ilością miejsc siedzących dostosowaną do liczby dowożonych osób. Wykonawca będzie przestrzegał regularności i punktualności kursowania zgodnie z ustalonym harmonogramem przewozów. W przypadku awarii autobusu, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia autobusu zastępczego w możliwie jak najkrótszym okresie czasu. Do wykonawcy należy ubezpieczenie autobusów i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojazdów sprawnych techniczne, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą spełniać warunki wymagane dla autobusów szkolnych, ich stan techniczny musi być potwierdzony odpowiednimi dokumentami przeglądów technicznych, każdy autobus musi posiadać ważne ubezpieczenie OC oraz NW (dokumenty te powinny być okazane na każde żądanie Zamawiającego), odpowiednich warunków bezpieczeństwa i czystości autobusów, kierowców z odpowiednimi kwalifikacjami, przestrzegania ustalonego rozkładu czasowego i tras przejazdów. Zamawiający nie pokrywa kosztów przejazdów autobusów z bazy i na bazę wykonawcy Usługa polega na dowożeniu uczniów wraz z opieką z miejsca wyznaczonego dla poszczególnych miejscowości na trasie przejazdu autobusów szkolnych i ich odwiezieniu wraz z opieką do tego miejsca. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny
w trakcie wsiadania i wysiadania, przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna dla tego rodzaju przewozów, a w razie potrzeby zapewnienie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię. Niezwłocznie po podpisaniu umowy na realizację usługi wyznaczony przez Wykonawcę Opiekun otrzyma od Dyrektora Szkoły listę uczniów wraz z wyznaczonymi miejscami wsiadania i wysiadania uczniów. Obowiązkiem Opiekuna jest dopilnowanie, aby uczniowie wsiadali i wysiadali jedynie w wyznaczonych miejscach. O nieprawidłowościach opiekun zobowiązany jest powiadomić Dyrektora Szkoły. Decyzję w sprawie dalszego postępowania w sprawie wysiadania dziecka podejmuje Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Wykonawca nie może świadczyć usługi bez obecności w autobusie Opiekuna dowożonych dzieci. Ramowy zakres zadań Opiekuna zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.07.2020 | 10:00


» Location

Gzy 9
Gzy 06-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Gmina Gzy
Gzy 9
Gzy 06-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in