Budowa drogi gminnej nr 031115C – ul. Powst. Wlkp. w Serocku

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje:
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Pruszcz, w miejscowości Serock.
Początek zadania znajduje się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1265C, a koniec na działce nr 293 ark. 2, obręb Serock.
Długość realizowanej drogi wynosi ok. 922 m.
Budowa drogi gminnej polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni w technologii bitumicznej wraz z podbudową z kruszywa łamanego, przebudowie istniejących zjazdów, wykonaniu obustronnych gruntowych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm oraz niezbędnej infrastruktury (m.in. znaków pionowych).

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą:
- przygotowanie terenu pod budowę (oznakowanie terenu),
- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
- wycinka kolidujących drzew,
- usunięcie karpin po wyciętych drzewach i krzewach wraz z zasypaniem dołów,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni (poszerzenia istniejącej podbudowy),
- wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5Mpa,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej i kruszywa łamanego,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych,
- wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej (szara),
- wykonanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej (kolor) oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- regulacja istniejących studni i zaworów,
- zabezpieczenie rurami ochronnymi istniejących kabli telekomunikacyjnych oraz przewodów istniejącej sieci elektroenergetycznej,
- renowacja rowów przydrożnych,
- wykonanie robót wykończeniowych,
- inwentaryzacja powykonawcza.
Zakres przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje m.in. :
- utrzymanie zaplecza budowy, organizacje placu budowy, wykonanie wszelkich badań i prób, przywrócenie terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Główna 33
Pruszcz 86-120
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Pruszcz
ul. Główna 33
Pruszcz 86-120
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in