Wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją laboratorium dla potrzeb instalacji skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z przystawką EDX do mikroskopu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z adaptacją laboratorium dla potrzeb instalacji skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z przystawką EDX do mikroskopu w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Technologii Elektronowej al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa, zgodnie z Dokumentacją wykonawczą stanowiącą [Załącznik nr 1 do SIWZ] oraz Przedmiarem Robót stanowiącym [Załącznik nr 2 do SIWZ].
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
a) Wykonanie instalacji podłączeniowych do mikroskopu SEM
b) Wykonanie fundamentu postumentu pod mikroskop SEM.
c) Wykonanie ścian działowych, sufitu i posadzki.
d) Wykonanie instalacji gazów technicznych,
e) Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych,
f) Wykonanie instalacji klimatyzacji
g) Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej
h) Wykonanie instalacji elektrycznych i oświetleniowych
i) Wykonanie instalacji AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka) dla potrzeb instalacji klimatyzacji i wentylacji .
j) Wykonanie instalacji sprężonego powietrza.
k) Wykonanie pomiarów i regulacji wykonanych instalacji
l) Przeprowadzenie szkolenia osób w zakresie obsługi i konserwacji wykonanych instalacji.
m) Wykonanie odbiorów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia
n) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
o) Wykonanie instrukcji eksploatacji i konserwacji w zakresie wykonanych instalacji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.07.2020 | 10:00


» Location

Al. Lotników 32/46
Warszawa 02-668
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Elektronowej
Al. Lotników 32/46
Warszawa 02-668
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in