Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

» Notice description

1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Opatowie .
Realizacja zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na
termomodernizacji budynku w celu ograniczenia zużycia energii oraz remontu i
modernizacji wnętrza budynku.
Na zakres robót budowlanych składają się następujące prace :
1. Roboty remontowe konieczne do wykonania wynikające z zakresu termomodernizacji,
2. Docieplenie stropów, posadzek piętra (nad podcieniami z odtworzeniem warstw podłogowych (posadzki gres i podłoga drewniana – mozaika przemysłowa) nad piętrem budynku oraz stropu nad piętrem (poddasze nieużytkowe) styropian XPS 100 032
3. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
4. Wykonaniu wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z pompą ciepła (pompa powietrzna), i węzłem cieplnym,
5. Montaż ogniw fotowoltaicznych z posadowieniem na konstrukcji metalowej z o wysokości min. 2,20m licząc od poziomu terenu, wraz z instalacją elektryczną i inwerterem z układem zabezpieczającym. Całość ma umożliwiać włączenie do sieci energii elektrycznej.
Przedmiot zamówienia określają dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót,
stanowiące załączniki do SIWZ.
Roboty prowadzone będą na obiekcie czynnym, kolejność wykonywania robót
oraz kolejność udostępniania pomieszczeń muszą być wcześniej zaakceptowane
przez Zamawiającego.
W pierwszej kolejności należy wykonać roboty związane z przygotowaniem węzła
cieplnego i instalacji C.O. w celu zapewnienia uruchomienia ogrzewania budynku
w terminie przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.
Uwaga !
Jeśli zostały użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się użycie do realizacji robót produktów równoważnych, co do ich jakości i docelowego przeznaczenia oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkty równoważne uzna takie , które spełniają parametry techniczne produktu wskazanego z nazwy handlowej.
W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych odpowiedników rynkowych, na Wykonawcy spoczywa obowiązek udokumentowania (w ofercie) ,że nie będą one gorsze jakościowo od wskazanych przez projektanta, zagwarantują uzyskanie co najmniej tych samych parametrów technicznych oraz będą posiadać niezbędne atesty i są dopuszczone do stosowania.
Oferta nie może obejmować urządzeń o charakterze prototypowym, nie występujących w obrocie, mających wartość jedynie badawczą.

2.Projekt realizowany jest w ramach programu RPO WŚ na lata 2014-2020.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 08:50


» Location

Plac Obrońców Pokoju 34
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Opatów
Plac Obrońców Pokoju 34
Opatów 27-500
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in