Usługa odbioru, transportu wraz z przekazaniem do termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport wraz z przekazaniem do termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.
2. Przekazywane odpady: kod 18 01 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, w tym:
a) 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
b) 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
c) 18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03
d) 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
e) 18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
f) 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08.
3. Odbiór odpadów odbywać się będzie z pomieszczeń do gromadzenia odpadów medycznych w Szpitalu i w Poradniach Specjalistycznych w Żarach i w Lubsku transportem Wykonawcy z następującą częstotliwością:
a) odpady medyczne o kodzie 18 01 03,18 01 04, 18 01 09, 18 01 06, 18 01 07 dwa razy w tygodniu, tj. wtorek i piątek w godzinach od 9.00 – 13.00.
b) odpady medyczne o kodzie 18 01 02 dwa razy w tygodniu (wtorek i piątek w godzinach od 9.00 – 13.00) oraz dodatkowo na zgłoszenie w ciągu 24h od zgłoszenia przekazanego drogą uzgodnioną po podpisaniu umowy.
4.Ważenie odpadów odbywać się będzie każdorazowo na elektronicznej wadze umiejscowionej na samochodzie Wykonawcy posiadającej ważną legalizację w obecności pracownika Wykonawcy i pracownika Zamawiającego.
5. Symbole klasyfikacyjne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz. 10).
6. Wykonawcą oświadcza, że: w momencie podpisania umowy z Zamawiającym zagwarantuje w czasie jej trwania potrzebne moce przerobowe spalarni na poziomie określonym w Rozdziale II załącznik nr 1.1 do SIWZ wyłącznie na potrzeby Zamawiającego. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi Rozdział II Załącznik nr 5 do SIWZ).
7. Odpady medyczne Zamawiającego winny być po każdym odbiorze przekazywane (w ustawowym terminie) przez Wykonawcę do termicznego unieszkodliwienia do spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej, zgodnie z zasadą bliskości (określonej w art. 20 ust. 3-6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. 2020r., poz. 797ze zm.), na terenie województwa lubuskiego i posiadającej wolne miejsce przerobowe umożliwiające unieszkodliwienie w/w odpadów Zamawiającego w wysokości co najmniej 4300 kg miesięcznie.
8. Wykonawca przed podpisaniem umowy przez obie strony, przekaże Zamawiającemu oświadczenie ze spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej zgodnie z zasadą bliskości na terenie województwa lubuskiego, o zagwarantowaniu mocy przerobowej dla Zamawiającego na poziomie określonym w załączniku nr 1.1 do SIWZ.
9. Wskazana przez Wykonawcę spalarnia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia oraz wolne moce przerobowe, pozwalające w całości unieszkodliwiać odpady medyczne wytworzone przez Zamawiającego, w sposób przewidziany przepisami ustawy.
10. Transport odpadów medycznych z terenu Zamawiającego do spalarni odpadów niebezpiecznych odbywać się
winien z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.
11. Odbiór odpadów medycznych z placówki Zamawiającego będzie dokonywany środkiem transportu Wykonawcy, przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych posiadającymi w tym względzie wszelkie pozwolenia zgodne z przepisami prawa obowiązującymi w zakresie transportu towarów niebezpiecznych na koszt Wykonawcy zgodnie z Wykazem pojazdów (Rozdział II Załącznik nr 6).
12. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju fax-em na nr 68 475 77 00 lub mailem na adres podany w umowie, o awarii pojazdu wymienionego w Wykazie pojazdów wraz z podaniem danych o samochodzie zastępczym (marka, model i nr rejestracyjny).
13. O wszelkich zmianach w Wykazie pojazdów (Rozdział II Załącznik nr 6) mających charakter trwały Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika Działu Inwestycji i Rozwoju pisemnie, nie później niż na trzy dni przed wykonaniem umowy z użyciem tego pojazdu, wraz z podaniem danych o samochodzie zgodnie z informacją zawartą w Załączniku do umowy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na zasadach dzierżawy w ramach zawartej umowy Zamawiającemu pojemników do gromadzenia odpadów medycznych o poj. od 120 l do 360 l w ilości 5 szt. Pojemniki powinny być kompletne i nieuszkodzone, wyposażone w pokrywę, koła do przemieszczania, uchwyt ułatwiający ciągnięcie i pchanie oraz uchwyt do mechanizmów załadowczych. Ściany oraz dno pojemników powinny być jednolite i szczelne bez jakichkolwiek otworów odpływowych. Zamawiający zastrzega sobie, że ilość pojemników może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb. Termin dostawy pojemników nastąpi najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji umowy.
15. W przypadku uszkodzenia lub jakiejkolwiek innej niesprawności pojemników, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany na sprawne, na koszt własny w ciągu dwóch dni od chwili zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.
16. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji związanej z obrotem odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
17. Każdorazowe przekazanie odpadów medycznych potwierdzane będzie w oparciu o kartę przekazania odpadu sporządzoną w min. 3 egzemplarzach (2 dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy), z czego:
a) pierwszy egzemplarz (z czynności przekazania odpadów Wykonawcy) - zostanie u Zamawiającego,
b) drugi egzemplarz - zawierający potwierdzenie przekazania odpadów medycznych Zamawiającego do termicznego unieszkodliwienia w spalarni odpadów niebezpiecznych - Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu przy kolejnym odbiorze odpadów.
18. Zapłata za wystawioną fakturę dokonana będzie wyłącznie pod warunkiem przekazania Zamawiającemu wszystkich kart potwierdzających przekazanie odpadów medycznych Zamawiającego do termicznego unieszkodliwienia w spalarni odpadów niebezpiecznych.
19. Koszty unieszkodliwiania odpadów Zamawiającego winny być wliczone w cenę odbieranego odpadu.
20. Jeżeli Wykonawca odebrane od Zamawiającego odpady przekaże do termicznego unieszkodliwiania poza obszar województwa, na którym zostały wytworzone, powołując się na art. 20 ust. 6 ustawy o odpadach, zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek odstąpienia od realizacji zasady bliskości.
21. Zamawiający zobowiązuje się do selektywnego gromadzenia odpadów medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016r., w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1819z późn. zm.).
22. Wykonawca zapewni termin płatności nie krótszy niż 30 dni przez cały okres obowiązywania umowy.
23. W przypadku, gdy Wykonawca będzie prowadził zbieranie odpadów poza miejscem wytwarzania, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zezwolenie marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów, zgodnie z art. 23 ustawy o odpadach.
24. Wskazana przez Wykonawcę spalarnia musi posiadać wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia oraz wolne moce przerobowe, pozwalające w całości unieszkodliwiać odpady medyczne wytworzone przez Zamawiającego, w sposób przewidziany przepisami ustawy.
25. Asortyment i ilości określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym Rozdział II Załącznik nr 1.1 do niniejszej SIWZ
26. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.),
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.),
• Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych tj.(Dz. U. z 2020r., poz. 154 ze zm.),
• obowiązującymi rozporządzeniami szczegółowymi w zakresie zamówienia,
• przepisami i zaleceniami sanitarnymi i epidemiologicznymi, obowiązującymi w tym zakresie,
• przepisami bhp i p. poż.

27. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP oraz art. art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –
Kodeks pracy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia tj. co najmniej dwóch kierowców pojazdu.

28. Wykonawca/podwykonawca dla udokumentowania okoliczności i wykonywania czynności
o których mowa w pkt. 27), przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania umowy, nie później jednak niż przed przystąpieniem do realizacji robót, oświadczenie o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę. Oświadczenie powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem (zamówieniem) czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
29. W przypadku konieczności wprowadzenia zmiany osób wykonujących prace Wykonawca/podwykonawca powiadomi o tym Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. Zatrudnienie nowych osób podlega rygorowi wskazanemu w pkt. 28).
30. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, o których mowa w pkt. 27), których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i nazwisko pracownika, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu oraz zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania.
31. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę/podwykonawcę zanonimizowanych kopii umów zawartych z pracownikami wykonującymi czynności o których mowa w pkt. 27) w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 30) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.


Uwaga:
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
- Zamawiający zastrzega sobie, że podana ilość przedmiotu zamówienia stanowi wielkość szacunkową, tym samym dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości odbieranych odpadów medycznych w zależności od potrzeb bieżących Zamawiającego.
- Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem sytuacji o których mowa w art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
- Postępowanie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem zapisów art. 24aa ustawy Pzp.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 11:00


» Location

ul. Pszenna 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
ul. Pszenna 2
Żary 68-200
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in