Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Żyrzyn w okresie od 01.08.2020 r. – 31.12.2020 r.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Żyrzyn, według zestawienia nieruchomości zamieszkałych, i niezamieszkałych otrzymanego od Zamawiającego, w sposób zapewniający osiągnięcie przez Gminę odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze. zm. ), zapisami podjętej 2 grudnia 2016 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego uchwały Nr XXIV/349/2016 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Ponadto zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żyrzyn zatwierdzonym Uchwałą Nr XII/77/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016 r. wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XXII/157/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 r. oraz zgodnie z Uchwałą Nr XII/78/2016 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 13 czerwca 2016r. wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr XXII/158/2017 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 5 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wykaz nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych, nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne będzie aktualizowany przez Zamawiającego i przekazywany na bieżąco Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest do odbioru, transportu i zagospodarowania na własny koszt wszystkich odpadów komunalnych zarówno zmieszanych jak i gromadzonych w sposób selektywny pochodzących z nieruchomości z terenu Gminy Żyrzyn, tj. każdą ilość zgromadzoną na nieruchomościach, a także z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
Wykonawca odpowiedzialny jest za osiąganie przez Gminę poziomów odzysku odpadów komunalnych z uwzględnieniem poziomów odzysku wskazanych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2019 r., poz. 2010 ze.zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U z 2016 r., poz. 2167 ze.zm.), oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U z 2017 r. poz. 2412 ze.zm.).
Zmieszane odpady komunalne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania odebrane z terenu gminy Żyrzyn wykonawca usługi w okresie jej świadczenia tj. od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. przekazuje do instalacji komunalnych, które są wpisane na listy prowadzone przez Marszałków Województw na podstawie art. 38 b ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 r. poz. 701 ze zm.).

Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości z sortowania i pozostałości po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania odebrane z terenu gminy Żyrzyn mogą być zagospodarowywane wyłącznie w instalacjach do tego przeznaczonych.

Wykonawca zobowiązany jest w swojej ofercie, wskazać Zamawiającemu instalacje do których będzie przekazywać odpady. Jeżeli w trakcie trwania umowy Wykonawca zdecyduje się zagospodarowywać odpady z terenu gminy Żyrzyn w innych instalacjach, niż te, które wymienił w swojej ofercie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tym fakcie.
Szczegółowe dane dotyczące gospodarstw domowych oraz nieruchomości niezamieszkałych w poszczególnych miejscowościach wraz z informacjami o prowadzeniu lub nie selektywnej zbiorki odpadów, zostaną dostarczone Wykonawcy w dniu podpisania umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zał. nr 1 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Powstania Styczniowego 10
Żyrzyn 24-103
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Wójt Gminy Żyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
Żyrzyn 24-103
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in