„Wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni, kanalizacji deszczowej, zieleni oraz małej architektury, w ramach projektu „Utworzenie strefy Edu-Kampus na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 . Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym »Rybactwo i Morze«”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie robót budowlanych w zakresie nawierzchni, kanalizacji deszczowej, zieleni oraz małej architektury, w ramach projektu „Utworzenie strefy Edu-Kampus na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność w ramach Priorytetu 4 . Zwiększenie zatrudnienia i Spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym »Rybactwo i Morze«”
2. Krótki opis przedmiotu zamówienia.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) przed budynkiem B (warsztaty szkolne):
a) rozbiórkę nawierzchni wraz z niwelacją terenu (w tym usunięcie krzewów, które rosną w skupisku, o powierzchni mniejszym niż 25 m2), z wywozem i utylizacją odpadów,
b) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej –powierzchnia – 807m2,
c) wykonanie podestów rekreacyjnych dwupoziomowych z deski kompozytowej. Szczegół wykonania podestu zgodnie z rysunkiem szczegółowym „Układ podestów”,
Uwaga: podesty należy wykonać zgodnie z rysunkiem „Układ podestów”, a nie jak wskazano w pkt 4.3 „Projektu budowlanego zagospodarowania terenu przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku”-że wysokość podestów wynosi 90 cm.
2) przed budynkiem C (internat):
a) rozbiórkę nawierzchni wraz z niwelacją terenu, (w tym usunięcie krzewów, które rosną w skupisku, o powierzchni mniejszej niż 25 m2), wycinka 8 sztuk drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50cm), z wywozem i utylizacją odpadów,
b) wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej –powierzchnia – 1260m2,
d) wykonanie kanalizacji deszczowej zgodnie z załączonym „Projektem zagospodarowania terenu przy Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego w Pucku- branża sanitarna, zewnętrzna podziemna instalacja kanalizacji deszczowej i wodociągowa”,
w zakresie wyłącznie wykonania odcinka kanalizacji deszczowej „czystej”:
 od R19 do D 47, DN 160 PCV, L= 11,88m, wraz z wykonaniem studni D47,
 od R20 do D46, DN 160 PCV, L= 10,58m, wraz z wykonaniem studni D46,
 od D47 do D46, DN 160 PCV, L=17,93 m,
 od D46 do D34, DN 200 PCV, L=20,80m wraz z wpięciem się do istniejącej studni;
c) wykonanie zegara słonecznego:
Wykonanie zegara słonecznego w miejscu wskazanym w dokumentacji technicznej na rys 1-K Szczegóły wykonanie zgodnie z rysunkiem 2-K;
3) Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wykonanie i montaż 2 sztuk osłon na punkty selektywnej zbiórki odpadów. Szczegółowe informacje wykonania osłon określa dokument „Specyfikacja techniczna wykonania
i montażu osłon na punkty selektywnej zbiórki odpadów” oraz rysunek techniczny.
b) Zakup i montaż znaku drogowego B-2 informującego o zakazie wjazdu na teren EDU-KAMPUS i regulującego korzystanie z terenu strefy EDU-Kampus.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Orzeszkowej 5
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Landscaping services

» Buyer data

Powiat Puck
ul. Orzeszkowej 5
Puck 84-100
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in