Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Krzemieniewo, gm. Kurzętnik”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w m. Krzemieniewo, gm. Kurzętnik” w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodnych, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych.
2. W ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1186 ze zm.), w tym
w szczególności:
1) Reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.
2) Informowania Zamawiającego o zagrożeniach w realizacji zadania, występujących odstępstwach jakościowych, odstępstwach co do sposobu wykonania zadania.
3) Sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowywanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganiu zastosowania wyrobów budowlanych niezgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
4) Sprawdzenia i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających oraz uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych.
5) Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika robót i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót.
6) Sprawdzania faktur Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót, dokonywanie rozliczeń merytorycznych i finansowych wykonanych prac w imieniu Zamawiającego, a także pełnego rozliczenia finansowego realizowanego zadania.
7) Organizowania i prowadzenia narad technicznych, problemowych i innych spotkań zwołanych przez Zamawiającego i ich protokołowanie
3. W zakresie remontu przewidziane jest wykonanie:
1) Wzmocnienie niestabilnego drewnianego stropu nad parterem,
2) Remont konstrukcji więźby dachowej wraz z remontem pokrycia dachowego,
3) Remont izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych,
4) Usunięcie zagrzybień ścian,
5) Naprawa schodów zewnętrznych,
6) Remont instalacji elektrycznej,
7) Roboty termomodernizacyjne,
8) Wykonanie opaski odwadniającej,
9) Wykonanie instalacji odgromowej,
10) Remont systemu ogrzewania w lokalu nr 2,
11) Prace towarzyszące (w tym wykonanie zaplecza kontenerowego z relokacją lokatorów na okres robót, wywóz gruzu).
4. Szczegółowy opis robót podlegających nadzorowi inwestorskiemu zawiera dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.
5. Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia został uszczegółowiony w istotnych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Zamawiający wymaga aby usługa świadczona była przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, co może mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia, a tym samym przekłada się na jakość wykonania roboty budowlanej, o której mowa w ust. 1.
W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby funkcję inspektora nadzoru,
w wiodącej branży jaką jest branża konstrukcyjno-budowlana, pełniła osoba posiadająca:
1) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
2) odpowiednie doświadczenie polegające na wykonaniu co najmniej 1 (jednej) usługi polegającej na pełnieniu funkcji kierownika robót, kierownika budowy lub inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:00


» Location

Głowackiego 6
Olsztyn 10-448
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services

» Buyer data

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
Głowackiego 6
Olsztyn 10-448
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in