Zalożenie bazy danych BDOT500 oraz GESUT dla jednostki ewidencyjnej – gminy Jeżów Sudecki

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest założenie baz danych: geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojeni terenu (baza danych GESUT) oraz obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) - dla jednostki ewidencyjnej: gminy Jeżów Sudecki (informatyzacja danych, ich integracja oraz harmonizacja).
2.Zakres prac do wykonania w ramach przedmiotu zamówienia: 1) utworzenie inicjalnej bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1a pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie udostępnionych danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. operatów geodezyjnych, opracowań kartograficznych, projektów sieci i przyłączy); 2) utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1b, 1ba ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, na podstawie udostępnionych danych z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (np. operatów geodezyjnych, opracowań kartograficznych); 3) wykonanie map zasadniczych i ich redakcji w skali 1:500, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 1e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne; 4) wykonanie analizy dokładnościowej w/w operatów w zakresie danych pomiarowych i obliczeniowych, weryfikacja poprawności określenia źródła pozyskania geometrii obiektów; 5) wykonanie działań harmonizujących w systemie GEO-INFO; 6) weryfikacja poprawności i zgodności ze schematem aplikacyjnym oraz poprawności merytorycznej utworzonych baz danych; 7) weryfikacja połączonych baz danych GESUT i BDOT500 – sprawdzenie warunków interoperacyjności, w tym sprawdzenie poprawności raportów graficznych w zakresie redakcji, poprawnych relacji geometrycznych oraz syntaktycznych pomiędzy obiektami baz; 8) implementacja baz BDOT 500 oraz GESUT w systemie teleinformatycznym GEO-INFO; 9) utworzenie zbiorów metadanych założonych baz danych; 10) sporządzenie dokumentacji w formie operatu technicznego. 3. Zasady realizacji przedmiotu zamówienia oraz charakterystykę obiektów zawiera Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, bądź na szczególne procedury i procesy albo normy, aprobaty, oceny i specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, należy traktować je jako przykładowe, a Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych – pod warunkiem zachowania przez nie minimalnych parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, opisanych w Załączniku Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Opisane przez Zamawiającego parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę co najmniej 36-miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, liczonego od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego kompletnego przedmiotu zamówienia. 6. Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracy osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia, została ujęta w Dziale XXX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Jana Kochanowskiego 10
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Powiat Jeleniogórski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
ul. Jana Kochanowskiego 10
Jelenia Góra 58-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in