Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i utylizacji odpadów medycznych dla SP ZOZ w Węgrowie

» Notice description

1. Zamówienie obejmuje sukcesywny odbiór, transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem odpadów medycznych oraz niebezpiecznych o kodach: 16 02 13*, 18 01 01, 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 04, 18 01 09, celem ich unieszkodliwienia w zakładzie utylizacji zlokalizowanym na obszarze województwa, na którym zostały wytworzone lub w miejscu położonym najbliżej miejsca ich wytwarzania zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. „o odpadach” (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 797, z poźn.zm.).
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z przewidywaną ilością odpadów został zawarty w Załączniku nr 2 – formularz cenowy do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.07.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 15
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 15
Węgrów 07-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in