Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 240 693,00 zł

» Notice description

1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokośc 1 240 693,00 zł na sfinansowanie planowanego w roku 2020 deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Kwota kredytu 1 240 693,00 zł;
Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 31.12.2032 r.;
Okres karencji w spłacie kapitału do 31.12.2025 r.;
Zabezpieczenie spłaty kredytu: weksel „In blanco” wraz z deklaracją wekslową;

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
3. Spłata kredytu następować będzie w ratach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca po okresie karencji tj. od stycznia 2026 r. do 31 grudnia 2032 r.
4. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od września 2020 r. Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach.
5. Oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 1M liczone jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone o marżę bankową określoną na dzień otwarcia ofert – marża stała w okresie kredytowania.
6. Marża banku jest wartością stałą w okresie obowiązywania umowy.
7. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminów spłat rat kredytu jak również zmiany wysokości kwot w poszczególnych ratach, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji. 10. Kredyt będzie realizowany w transzach, w terminach i kwotach określonych przez Zamawiającego. Kredyt będzie udostępniony dla Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji w ciągu 3 dni od chwili zapotrzebowania przez Zamawiającego określonej kwoty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 10:00


» Location

Pl. Niepodległości 5
Jastrząb 26-502
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Jastrząb
Pl. Niepodległości 5
Jastrząb 26-502
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in