Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żelazków z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Żelazków. 2. Szczegółowy zakres usług określają stanowiące Załączniki SIWZ. 3. Zamawiający wymaga między innymi, aby Wykonawca: *utworzył i prowadził na terenie Gminy Żelazków stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zapewniający w łatwy sposób dostęp dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, komunalne odpady niebezpieczne, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; *zapewnił dla nieruchomości jednorodzinnych: pojemniki na odpady zmieszane, pojemniki na odpady ulegające biodegradacji (w tym bioodpady), worki do selektywnej zbiórki odpadów, w tym: 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe o pojemności 120 l każdy wraz ze stojakami (pojedynczymi lub 3-komorowymi); *zapewnił dla nieruchomości wielorodzinnych: pojemniki/kontenery na odpady zmieszane, pojemniki/kontenery do selektywnej zbiórki odpadów, w tym 1/ papier, 2/ szkło, 3/ metale i tworzywa sztuczne, 4/ odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady, zabezpieczone przed: wpływem warunków atmosferycznych, rozsypaniem i opróżnianiem przez podmioty (osoby) inne niż Wykonawca; pojemniki do selektywnej zbiórki powinny być wyposażone w odpowiednie otwory wrzutowe w zależności od rodzaju odpadów; *przekazywał bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady przyjętych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; *sporządzał roczne sprawozdania, zawierające informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 9na ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2019 poz. 2010 ze zmianami) i przekazywał je Wójtowi Gminy Żelazków: za rok 2020 w terminie do 31 stycznia 2021 r., -Wymagania ogólne dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (stacjonarny): *ma spełniać wymagania wynikające z przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i ppoż; *powinien być umiejscowiony na terenie jednej z miejscowości położonych na terenie Gminy Żelazków; *powinien być umiejscowiony w odpowiedniej lokalizacji, która umożliwia dojazd dla wszystkich mieszkańców Gminy Żelazków; *powinien być wyposażony w odpowiednie pojemniki i kontenery przystosowane do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie, zabezpieczone przed wpływem warunków atmosferycznych; *powinien być czynny jeden dzień w tygodniu (sobota) w godzinach 800 – 1300; *do PSZOK – powinny być przywożone odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji; *powinien być dostosowany do przyjmowania odpadów zebranych selektywnie takich jak: -papier, -metale, -tworzywa sztuczne, -szkło, -odpady opakowaniowe wielomateriałowe, -bioodpady, -odpady niebezpieczne, -przeterminowane leki i chemikalia, -odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, -zużyte baterie i akumulatory, -zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, -komunalne odpady niebezpieczne, -meble (do 5 szt. jednorazowo - dwa razy w ciągu roku), -odpady wielkogabarytowe (do 5 szt. jednorazowo - dwa razy w ciągu roku), -zużyte opony (do 4 szt. jednorazowo - dwa razy w ciągu roku), -oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne (do 100 kg jednorazowo, w przypadku odpadów lekkich, objętościowo max do 480 l - dwa razy w ciągu roku); *powinien być odpowiednio oznakowany (umieszczona tablica w widocznym miejscu powinna zawierać nazwę PSZOK, nazwę i dane teleadresowe Wykonawcy prowadzącego PSZOK, wykaz przyjmowanych odpadów oraz czas pracy PSZOK); *ww. odpady powinny być przyjmowane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Żelazków w ramach pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (po okazaniu dokumentu potwierdzającego ich zamieszkanie na terenie Gminy Żelazków);* Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do prowadzenia rejestru nieruchomości zamieszkałych i ewidencji przyjmowanych z tych posesji odpadów (w tym: określenie ilości, rodzaju odpadów oraz legitymowania właścicieli nieruchomości); *Wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do wystawienia kwitu odbioru odpadów; *Transport odpadów do PSZOK-a mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 09:00


» Location

- 138
Żelazków 62-817
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Żelazków
- 138
Żelazków 62-817
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in