Rewitalizacja terenów publicznych Biskupca

» Notice description

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej zlokalizowanych na terenie miasta Biskupiec na terenie nieruchomości:
• Dz. nr 1/21, 121, obręb nr 1 – miasto Biskupiec,
• Dz. nr 113/1, 114/3, 371/2, obręb nr 2 – Miasto Biskupiec,
• Dz. nr 9, obręb nr 3 Miasto Biskupiec
• Dz. nr 47/1, 48, 95, 96 obręb nr 4 – Miasto Biskupiec,
• Dz. nr 123, 125, 126, 128, 89, obręb nr 5 – Miasto Biskupiec
Zamówienie składa się z dwóch części.
Wykaz robót wyszczególniono poniżej dla każdego z terenów indywidualnie.
Zamawiający nie dołącza przedmiaru robót (podst.: § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy – załączniku do SIWZ.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty.
Długość trwania rękojmi dotyczącej robót budowlanych w niniejszym zamówieniu to min. 60 miesięcy. Długość trwania rękojmi jaki oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu jest jednocześnie kryterium oceny ofert i ocenie podlegać będzie przedział min. 60 miesięcy – max. 65 miesięcy. Niepodanie długości trwania rękojmi lub podanie przez Wykonawcę krótszego niż 60 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Podanie przez Wykonawcę dłuższego niż 65 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do obliczeń punktów w kryterium długość trwania rękojmi ilości 65 miesięcy.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata lub został na Zamawiającego nałożony obowiązek przechowywania dokumentacji powyżej 4 lat okres przechowywania obejmuje cały wyznaczony okres;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wskazanie w opisanym przedmiocie zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - w celu wyeliminowania możliwości doprowadzenia do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy przyjąć że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”- tzn. o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia” (art. 29 ust. 3 ustawy pzp).

Analogicznie, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne.”

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń pod warunkiem zachowania tych samych funkcji urządzeń, nie zmniejszania liczby urządzeń, zastosowania urządzeń certyfikowanych. Wprowadzając tożsame urządzenia Wykonawca zobowiązany będzie opracować dokumentację projektową zamienną i uzyskać przyjęcie zgłoszenia organu zatwierdzającego dokumentację, tj. Starostwa Powiatowego w Olsztynie.


Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
Język w jakim mogą być sporządzane oferty: polski.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.07.2020 | 10:15


» Location

al. Niepodległości 2
Biskupiec 11-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Sport
  • Landscaping services

» Buyer data

Gmina Biskupiec
al. Niepodległości 2
Biskupiec 11-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in