Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Skarbimierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i przygotowaniem dokumentacji zgłoszenia do Zakładu Energetycznego

» Notice description

1) Nazwa zadania: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej Gminy Skarbimierz wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej
i przygotowaniem.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Skarbimierz w liczbie 3 sztuk o łącznej mocy zainstalowanych modułów – 33 kWp.

Szczegółowy zakres rzeczowy zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wykaz obiektów budowlanych przeznaczonych do instalacji.

2) Ponadto w ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do:
Zakres pracy obejmuje wykonanie projektów, dostawy i montażu wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Skarbimierz wraz z opracowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego oraz kompleksowej dokumentacji powykonawczej instalacji i przekazanie jej Użytkownikowi. Zalecane jest by Wykonawca przed złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu dokonał wizji lokalnej w miejscu w którym wykonywane będą prace stanowiące przedmiot zamówienia.
Zamówienie obejmuje:
• prace projektowe,
• roboty przygotowawcze i ziemne,
• montaż konstrukcji wsporczej,
• montaż modułów fotowoltaicznych i falowników,
• rozdzielnice systemu i układ pomiarowy po stronie nN,
• połączenia kablowe elementów instalacji,
• uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
• montaż monitoringu instalacji fotowoltaicznej,
• montaż i uruchomienie systemu wizualizacji,
• wykonanie dokumentacji powykonawczej
• zgłoszenie mikroinstalacji do operatora energetycznego

Oferta przygotowywana prze oferentów powinna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do przeprowadzenia przedsięwzięcia, aż do przekazania jej Zamawiającemu. Wykonawca w swoim zakresie ujmie także te prace dodatkowe i elementy instalacji, które nie zostały wyszczególnione, lecz są ważne bądź niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i stabilności działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania i monitoringu wszystkich instalacji.
Zestawienie tabelaryczne obiektów przeznaczonych do założenia instalacji fotowoltaicznych:

LP. NAZWA OBIEKTU, ADRES MOC INSTALACJI
1. Oczyszczalnia ścieków- remiza OSP Skarbimierz 20,00 kWp
2. Dom Ludowy w Prędocinie 10,00 kWp
3. Stary budynek Domu Ludowego w Kopaniu 3 kWp
- Suma mocy wszystkich instalacji 33 kWpWszędzie tam, gdzie mogą wystąpić nazwy producenta, modelu, symbole, znaki towarowe Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne lub lepsze czyli użycie do wycen i wbudowania materiałów, urządzeń i technologii innych producentów w stosunku do przywołanych pod warunkiem, że proponowany przez Wykonawcę materiał, urządzenia i technologie charakteryzują się parametrami technicznymi i fizycznymi takimi samymi jak materiały urządzenia i technologie wskazane w opracowaniu oraz specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia stanowiącej integralną część opracowania.
Celem rozpoczęcia prac projektowych należy dokonać wizji lokalnych na każdym z obiektów oraz dokonać inwentaryzacji faktycznego stanu obiektów pod względem technicznym i instalacji elektrycznych w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien sprawdzić moce przyłączeniowe poszczególnych obiektów. Dokumentacja projektowa powinna zawierać wszelkie niezbędne obliczenia i ekspertyzy. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania ekspertyz konstrukcji dachów, podpisanych przez osobę uprawnioną w celu sprawdzenia pod względem wytrzymałościowym możliwości montażu modułów fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy ryzyka wyładowań atmosferycznych dla każdego z obiektów, która wykaże konieczność budowy nowej instalacji odgromowej bądź przebudowy dotychczasowej oraz określi rodzaj wymaganej do zastosowania ochrony przeciw przepięciowej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania analizy zacienienia projektowanego rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu. Dla każdego z modułów z zacienieniem powodującym straty powyżej 3% należy zastosować system z optymalizatorami mocy.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać co najmniej:
- część opisową,
- część obliczeniową,
- symulację produktywności systemu fotowoltaicznego w specjalistycznym programie do projektowania systemów fotowoltaicznych,
- symulację zacienienia modułów fotowoltaicznych w specjalistycznym programie do projektowania systemów fotowoltaicznych,
- wizualizację rozmieszczenia modułów fotowoltaicznych na dachu w formie 3D z należną szczegółowością tak aby uwzględnić wszystkie możliwe obiekty zacieniające,
- część rysunkową – schematy elektryczne, rzuty, rysunki montażowe,
- karty katalogowe, certyfikaty dopuszczenia do użytku zastosowanych komponentów,
- certyfikaty potwierdzające uprawnienia wykonawcy do projektowania konstrukcyjnego, elektrycznego i do instalowania systemów fotowoltaicznych.
Ponadto Projekt techniczno-wykonawczy musi uwzględniać wymagania w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 Września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
Wykonawca przygotuje koncepcje projektowe dla każdego z obiektów do oceny przez Zamawiającego. Zamawiający będzie miał możliwość zgłoszenia uwag do koncepcji projektowych. Po akceptacji koncepcji projektowych Wykonawca przystąpi do realizacji dokumentacji projektowych.
W ramach przedmiotu zamówienia dokumentacji projektowych Wykonawca przedłoży:
- Projekt techniczno-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej zgodnie z powyższymi wytycznymi (2 egz. w formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej),
- Projekt budowlano-wykonawczy, jeżeli będzie wymagany po ekspertyzach (4 egz. W formie utrwalonej na piśmie oraz w formie elektronicznej),
- pozwolenie na budowę (jeśli będzie konieczne),
- zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym (jeśli będzie wymagane),
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,
- zgłoszenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej z niezbędnymi załącznikami po zakończonym montażu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.07.2020 | 09:00


» Location

ul. Parkowa 12
Skarbimierz 49-318
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Skarbimierz
ul. Parkowa 12
Skarbimierz 49-318
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in