Dostawa narzędzi

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi ręcznych, elektrycznych elektromechanicznych i akcesoriów do nich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w formularzach cenowych (załączniki nr 2A-2G do SIWZ). 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem,
że oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranego zadania. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących część przedmiotu zamówienia w ramach zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na dowolną liczbę zadań, z uwzględnieniem podziału zakresu zamówienia na 7 zadań:Zadanie nr 1- „Dostawa narzędzi dla KOL” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 2A do SIWZ ( formularz cenowy)Zadanie nr 2 - „Dostawa narzędzi dla JW 3918 Jarocin” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ (formularz cenowy).Zadanie nr 3 -„Dostawa pistoletów pneumatycznych do zalewania mas dla JW 3918 Jarocin” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2C do SIWZ (formularz cenowy).Zadanie nr 4-„Dostawa narzędzi ręcznych, elektrycznych, elektromechanicznych
i akcesoria do nich” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2D do SIWZ (formularz cenowy). Zadanie nr 5 -„Dostawa narzędzi dla JW Powidz i JW Jarocin” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2E do SIWZ (formularz cenowy).Zadanie nr 6 -„Dostawa narzędzi dla sekcji Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2F do SIWZ (formularz cenowy).Zadanie nr 7 - „Dostawa wyposażenia warsztatowego dla sekcji Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego” - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2G do SIWZ (formularz cenowy). 3.Oferowane produkty muszą spełniać minimalne parametry określone przez Zamawiającego w formularzu cenowym (załącznik nr 2A – 2G do SIWZ).4. Wszystkie dostarczone materiały stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo i symbolem produktu, a także spełniać wymagania odpowiadające normom jakościowym oraz bezpieczeństwa określonych dla tych produktów.
5. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest podać dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować produkt (producenta, nazwę, kod lub symbol), który oferuje: ZADANIE NR 1 – dla pozycji 1 – 2, 5 – 6 Formularza cenowego (załącznik nr 2A do SIWZ), ZADANIE NR 2 – dla wszystkich pozycji Formularza cenowego (załącznik nr 2B do SIWZ) ZADANIE NR 3 – dla wszystkich pozycji Formularza cenowego ( załącznik nr 2C do SIWZ) ZADANIE NR 4 - dla pozycji 1, 5 - 9, 14, 16 - 28 Formularza cenowego (załącznik nr 2D do SIWZ), ZADANIE NR 6 - dla pozycji 1 – 14, 17 – 18, 20 Formularza cenowego (załącznik nr 2F do SIWZ),ZADANIE NR 7 – dla pozycji 1 – 8, 12 - 16 Formularza cenowego (załącznik nr 2G do SIWZ), Niewypełnienie kolumny nr 5 załącznika nr 2A, 2B, 2C, 2D, 2F i 2G do SIWZ dla wyżej wymienionych pozycji skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 6. Warunki dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
a) Wykonawca zobowiązuje się do dostawy przedmiotu zamówienia w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 2A-2G
do SIWZ). b) Miejscem dostawy oraz odbioru jakościowo-ilościowego przedmiotu zamówienia są magazyny Odbiorcy:dla ZADANIA NR 1: Magazyn materiałów do obsługi lotniska w 33 BLTr Powidz
(62-430), Witkowska 8 .dla ZADANIA NR 2 – 3: Magazyn Infrastruktury Lotniskowej w Jarocinie (63-200) ul. Wojska Polskiego 71dla ZADANIA NR 4: Magazyn Służby Czołgowo - Samochodowej w 33 BLTr Powidz (62-430), Witkowska 8 .dla ZADANIA NR 5: Magazyn Infrastruktury w 33 BLTr Powidz (62-430), ul. Witkowska 8 oraz Magazyn Infrastruktury Lotniskowej w Jarocinie (63-200) ul. Wojska Polskiego 71 (wykaz z podziałem na poszczególnych odbiorców przedstawiono w załączniku nr 9 do SIWZ (odrębny plik w programie word) dla ZADANIA NR 6 i 7: Magazyn Sekcji Zaopatrzenia Lotniczo-Technicznego, Powidz (62-430) ul. Witkowska 8.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.07.2020 | 09:30


» Location

Powidz-Osiedle 6
Powidz 62-430
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Tool accessories
  • Construction and painting tools
  • Cutting tools
  • Cleaning tools
  • Dismantling and assembly tools

» Buyer data

33 Baza Lotnictwa Transportowego
Powidz-Osiedle 6
Powidz 62-430
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in