Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 280, 285 w m. Rosochata.

» Notice description

1. Roboty ziemne i rozbiórkowe:
• Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o gr. 15 cm – 20,00 m2
• Rozebranie krawężników wtopionych – 18 m.
• Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni- 350,4 m2
• Wywiezienie gruzu – 3,0 m3
• Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na 5 km – 108 m3
2. Podbudowa:
• Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna o gr. 23 cm – 139,00 m2
• Podbudowa z kruszywa łamanego warstwa górna o gr. 10 cm – 1917,30 m2
3. Odwodnienie i krawężniki:
• Krawężniki kamienne wtopione o wym. 12x20 – 18 m,
• Ścieki z prefabrykatów betonowych o gr,. 15 cm – 101,0 m
• Korytka z prefabrykatów żelbetowych 35x50x40 cm – 116,00 m
• Ława pod krawężniki z oporem – 1,44 m3,
• Ława pod krawężniki zwykła – 11,86 m3
• Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – 10 szt.
• Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 6 szt.
4. Nawierzchnia:
• Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej – 1961,80 m2
• Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5 kg /m2 – 1961,80 m2
• Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa wiążąca 5,00 cm 1961,80 m2
• Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,3 kg /m2 – 1917,30 m2
• Nawierzchnia z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ścieralna 4,00 cm 11917,30 m2
• Nawierzchnia zjazdów z mieszanek mineralno bitumicznych warstwa ścieralna 5,00 cm 139,0 m2
5. Oznakowanie:
• Słupki do znaków drogowych o śr. 70 mm -6 szt.
• Tablice znaków drogowych o pow. do 3,00 m2 – 6 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.07.2020 | 12:00


» Location

ul. Gwarna 1
Kunice 59-216
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Kunice
ul. Gwarna 1
Kunice 59-216
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in