Rozbudowa oraz przebudowa dróg w miejscowości Nowe Żabno oraz Lubieszów, Gmina Nowa Sól

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa oraz przebudowa dróg w miejscowości Nowe Żabno oraz Lubieszów, Gmina Nowa Sól" .
Przedmiot inwestycji administracyjnie znajduje się na terenie Gminy Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie.
Zakres inwestycji został podzielony na części:
CZĘŚĆ I: Rozbudowa drogi gminnej nr 003729F oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Nowe Żabno, Gmina Nowa Sól
CZĘŚĆ II: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w działce nr 90/411 w miejscowości Lubieszów, Gmina Nowa Sól
1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ I
a) Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa drogi gminnej nr 003729F oraz budowa dróg gminnych w miejscowości Nowe Żabno, Gmina Nowa Sól”.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje:
- rozbudowę drogi gminnej 003729F na całym odcinku tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1044F Nowa Sól – Kożuchów do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 292 Nowa Sól – Głogów – długość odcinka 1478,03 m,
- budowę drogi gminnej w działkach 104/1, 104/2, 588 (droga gminna nr 1) na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1044F Nowa Sól – Kożuchów do skrzyżowania z drogą gminną nr 2 – długość odcinka 431,12 m,
- budowę drogi gminnej w działkach 281/6, 308/2, 589 (droga gminna nr 2) na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną 003729F do działki nr 595 (rów szczegółowy R-SI-B48) – długość odcinka 389,60 m,
- budowę drogi gminnej wewnętrznej nr 4.
Łącznie projektuje się budowę/rozbudowę dróg gminnych o długości 2298,75 m.
Drogi gminne nr 1 i 2 objęte inwestycją są projektowane na parametry techniczne dróg publicznych i staną się drogami publicznymi w wyniku inwestycji.
Teren objęty projektem nie jest wpisany do rejestru zabytków. Ponadto obszar nie jest zlokalizowany na terenach górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwisk mas ziemnych.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
- przebudowę jezdni drogi gminnej nr 003729F wraz z budową chodnika prawostronnego w terenie zabudowanym Nowego Żabna (na odcinku od DP 1044F do skrzyżowania z drogą nr 2 – chodnik obustronny),
- budowę jezdni drogi gminnej nr 1 wraz z budową chodnika lewostronnego,
- budowę jezdni drogi gminnej nr 2 wraz z budową chodnika prawostronnego,
- budowę ciągu pieszo-jezdnego – droga gminna wewnętrzna nr 4 – część pasa drogowego wydzielonego z drogi nr 003729F,
- przebudowę/ budowę zjazdów na drogi wewnętrzne,
- przebudowę/ budowę zjazdów indywidualnych do działek sąsiadujących z pasami drogowymi dróg objętych inwestycją,
- przebudowę/ budowę poboczy dróg objętych inwestycją,
- budowę stanowisk postojowych wraz z jezdniami manewrowymi w pasie drogowym drogi nr 1,
- budowę peronów autobusowych na drogach objętych inwestycją,
- budowę kanalizacji deszczowej dla: odcinka drogi nr 003729F w terenie zabudowanym, dróg nr 1 i 2,
- budowę rowu drogowego prawostronnego przy drodze nr 003729F, odcinek bezpośrednio za terenem zabudowanym – do rowu melioracyjnego,
- przebudowę 6-ciu przepustów na rowie melioracyjnym R-SI-B-48 przecinającym drogę nr 2, drogę nr 3 i drogę nr 003729F,
- budowę oświetlenia drogowego dla wszystkich dróg w obrębie zabudowy miejscowości Nowe Żabno,
- rozbiórki elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu,
- rozbiórkę ogrodzeń posesji kolidujących z inwestycją,
- rozbiórkę dwóch budynków gospodarczych kolidujących z inwestycją,
- niezbędną wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
- budowę odcinków kanalizacji teletechnicznej,
- budowę linii zasilającej przepompownię kanalizacji deszczowej,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w zakresie kolidującym z inwestycją,
- budowę lub rozbudowę przyłączy wodociągowych i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę kolidującego hydrantu naziemnego na sieci wodociągowej.
b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2A do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ II
a) Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w działce nr 90/411 w miejscowości Lubieszów, Gmina Nowa Sól”. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na odcinku od skrzyżowania z droga powiatową nr 1052F relacji Nowa Sól – Studzieniec do granicy pasa drogowego. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 131,90 m.
Zakres inwestycji obejmuje:
I. roboty branży drogowej:
- przebudowę drogi o szerokości jezdni 3,50 m, długości 131,90 m,
- przebudowę skrzyżowania z droga powiatową nr 1052F,
- przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji,
- zabezpieczenie w obrębie inwestycji sieci urządzeń obcych nie wymagających przebudowy,
- wycinkę kolidujących drzew,
II. roboty branży sanitarnej:
- budowę przykanalika z rury PCV Ø 200 mm,
- montaż wpustu jezdniowego kl. D400,
III. roboty branży telekomunikacyjnej:
- zabezpieczenie telefonicznej linii kablowej doziemnej,
- wykonanie ochrony sieci za pomocą rur osłonowych sieci kablowej abonenckiej,
- przebudowę linii abonenckiej i rozdzielczej od słupka kablowego.
b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
3) Elementy z rozbiórek wykonawca zobowiązany jest zutylizować własnym staraniem i na własny koszt. Wykonawca pokrywa koszt załadunku i transportu materiału z rozbiórki.
4) W przypadku, gdy opis techniczny nie podaje w sposób szczegółowy technologii wykonania robót lub wykonania określonego elementu przedmiotu zamówienia, bądź nie precyzują dostatecznie rodzaju i standardu materiałów, wykonawca zobowiązany jest wystąpić do zamawiającego o wyjaśnienie.
5) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ),
a) Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
- CZĘŚĆ I: do 30 listopada 2021r.
- CZĘŚĆ II: do 30 listopada 2020r.
b) Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury za wykonane i potwierdzone protokołem odbioru robót.
c) Wynagrodzenie wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone w następujących etapach:
- CZĘŚĆ I:
• rok 2020 - po wykonaniu robót budowlanych o wartości 30% kwoty brutto umowy, jednak nie więcej niż 1 mln złotych,
• rok 2021 – po zakończeniu robót budowlanych – do 90% kwoty brutto umowy,
• rok 2021 – po oddaniu obiektu do użytkowania – 10% kwoty brutto umowy.
- CZĘŚĆ II: płatność po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
6) Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu umowy, chyba że gwarancja producenta jest dłuższa to obowiązuje gwarancja
udzielona przez producenta.
7) Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]).
8) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

ul. Moniuszki
Nowa Sól 67-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Nowa Sól
ul. Moniuszki
Nowa Sól 67-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in