Rozbudowa skrzyżowania DW 580 tj. ul. Warszawskiej z ul. Piłsudskiego na terenie m. Babice Nowe

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa węzła drogowego - skrzyżowanie ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską przy hotelu Splendor”, na realizację którego Zamawiający posiada Decyzję Nr 460/2019 z dnia 16 października 2019 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 15-1KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do działki nr ew. 99/11 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawskiej na odcinku od km 9+671 do km 9+872 w Babicach Nowych wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4126W – ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej w Starych Babicach, w gminie Stare Babice.
2. Podstawowe parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego:
1) obszar realizacji:
a) rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawskiej) na odcinku od km 9+671 do km 9+872 w Babicach Nowych,
b) przebudowa drogi powiatowej nr 4126W (ul. Piłsudskiego) na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej w Starych Babicach,
c) budowa drogi gminnej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 15-1KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do km 0+026 (łącznie z przejściem dla pieszych);
2) charakterystyka skrzyżowania i dróg:
a) skrzyżowanie podlegające przebudowie jest skrzyżowaniem zwykłym z trzema wlotami. W miejscu czwartego wlotu (projektowany odcinek drogi gminnej oznaczonej w MPZP jako 15-1 KDL) są grunty rolne, nieuzbrojone, niezadrzewione, bez możliwości przejazdu;
b) droga wojewódzka nr 580 (ul. Warszawska) jest drogą klasy G o szerokości ok 7 m i dwóch pasach ruchu (z wydzielonymi pasami do skrętu w lewo i w prawo);
c) droga powiatowa nr 4126W (ul. Piłsudskiego) jest drogą klasy L o szerokości ok 6 m I dwóch pasach ruchu (pasem do skrętu w lewo i w prawo),
d) droga gminna ujęta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 15-1KDL będzie drogą jednojezdniową z jezdnią o szerokości 6 m, z wydzielonym lewoskrętem w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką, obustronnym chodnikiem o szerokości 2 m;
3) zmiany drogowe wprowadzone w obrębie skrzyżowania
a) przebudowa skrzyżowania i dobudowa czwartego wlotu,
b) budowa wysp kanalizujących ruch,
c) przebudowa (wyokrąglenie łukami kołowymi) promieni skrętu na włączeniu ul. Piłsudskiego do ul. Warszawskiej,
d) budowa sygnalizacji świetlnej,
e) wykonanie dwóch przejść dla pieszych na ul. Warszawskiej (przejścia z wysepkami),
f) budowa przejazdu dla rowerów przez ul. Piłsudskiego,
g) budowa chodnika po południowej stronie ul. Warszawskiej w obrębie skrzyżowania,
h) zmiana geometrii zjazdu z ul. Warszawskiej na teren działki nr 59;
4) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu drogowego:
a) konstrukcja jezdni ul. Warszawskiej, KR 4 (nowa konstrukcja):
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 gr. 8 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 11 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa gr. 20 cm;
b) konstrukcja jezdni ul. Warszawskiej, KR 4 (frez i nakładka):
- frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16W PMB 25/55-60 gr. śr. 5 cm;
c) konstrukcja jezdni ul. Piłsudskiego, KR 3:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm,
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7 cm,
- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 25 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa gr. 25 cm;
d) konstrukcja drogi ujętej w MPZP jako 15-1 KDL, KR 2:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 7 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm,
- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm =2,5 MPa gr. 20 cm;
e) konstrukcja wyspy dzielącej:
- nawierzchnia z kostki bet., bezfazowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm,
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm;
f) konstrukcja chodnika:
- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor szary gr. 6 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 10 cm,
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm;
g) konstrukcja zjazdów:
- nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON kolor czerwony gr. 8 cm,
- podsypka cementowo – piaskowa, 1:4 gr. 3 cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. Mech. 0/31,5 gr. 15 cm,
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego (pospółka) gr. 10 cm.
5) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowy kanału deszczowego pełniącego funkcję przepustu drogowego wraz z odwodnieniem jezdni skrzyżowania ul. Piłsudskiego z drogą wojewódzką nr 580 w Babicach Nowych oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) budowę kanałów deszczowych, wraz ze studniami żelbetowymi, pełniących funkcję przepustów drogowych Dn600 na rowach przydrożnych w przecięciu drogi wojewódzkiej z projektowaną drogą gminną, łączna długość przepustów ok. 131 m,
b) budowę przyłączy kanalizacji deszczowej odwadniających jezdnię drogi wojewódzkiej, ilość przyłączy – 2 szt., długość ok. 13 m;
6) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu elektrycznego instalacji sygnalizacyjnej, warunków przyłączenia nr 18-G1/WP/02019 oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) budowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawska z drogą powiatową nr 4126W – ul. Piłsudskiego oraz drogą gminną określoną w MPZP jako 15-1 KDL,
b) dostosowanie do pracy w pełni akomodacyjnej;
3. Przedmiot umowy opisany jest szczegółowo w dokumentacji projektowej tj. projekcie drogowym, projekcie budowy kanału deszczowego wraz z odwodnieniem skrzyżowania, projekcie instalacji elektrycznej – instalacji sygnalizacyjnej, projekcie stałej organizacji ruchu, przedmiarze robót, specyfikacjach technicznych i obejmuje wykonanie m.in. następujących robót oraz czynności:
1) opracowanie planu BIOZ;
2) opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej uzgodnieniem i wprowadzeniem na terenie budowy,
3) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu drogowego, projektu stałej organizacji ruchu oraz specyfikacji technicznych w szczególności:
a) przebudowę skrzyżowania,
b) wykonanie robót rozbiórkowych w tym ogrodzeń, murów, cokołów i bram wjazdowych,
c) budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych,
d) budowę zjazdów do posesji,
e) wykonanie stałej organizacji ruchu,
f) wykonanie zieleni drogowej,
g) wykonanie ogrodzeń i bram wjazdowych,
h) regulację urządzeń podziemnych,
4) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu budowy kanału deszczowego;
5) wykonanie robót budowlanych, prac i czynności wynikających z projektu elektrycznego instalacji sygnalizacyjnej;
6) uporządkowanie terenu wykonywania robót;
7) pełną obsługę geodezyjną zadania inwestycyjnego w szczególności tyczenie oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
8) kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy w zakresie całego zadania inwestycyjnego oraz wykonywanie wszystkich czynności wynikających z decyzji 460/2019 z dnia 16 października 2019 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ujętej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 15-1KDL na odcinku od ul. Warszawskiej do km 0+026 (łącznie z przejściem dla pieszych) wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 580 – ul. Warszawskiej na odcinku od km 9+671 do km 9+872 w Babicach Nowych wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4126W – ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Kresowej w Starych Babicach, w gminie Stare Babice, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) a także innych przepisów prawa mających zastosowanie w danym przedmiocie umowy;
9) przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – dokumentacja powykonawcza (w tym dokumentacje poszczególnych branż) musi zawierać co najmniej:
a) projekty budowlano – wykonawcze będące załącznikiem do pozwolenia na budowę,
b) protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i po jego zakończeniu,
c) atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy,
d) protokoły częściowe odbioru robót,
e) dziennik budowy i dokumentację budowy zawierającą wszelkie notatki, ustalenia itp.,
f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (wszystkich branż);
10) złożenie w imieniu Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania drogi i uzyskanie klauzuli o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 11:00


» Location

Rynek 32
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Stare Babice
Rynek 32
Stare Babice 05-082
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in