Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2020 roku

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane: Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wieczfnia Kościelna w 2020 roku.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje niżej wymienione zadania inwestycyjne:
2.1. Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Nr G230938W:
a) przygotowanie terenu pod budowę, w tym: roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 0,994 km, ręczne karczowanie krzaków średniej gęstości porastających przydrożne rowy wraz z oczyszczeniem terenu po karczowaniu, mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę; roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 ton na odl. do 15 km, załadunek i odwóz humusu;
b) roboty odwadniające, w tym: mechaniczne wykonanie wykopu pod przepusty rurowe koparkami podsiębiernymi z odwozem gruntu na odkład na odl. do 5 km, mechaniczne rozebranie istniejącego przepustu z rur betonowych o śr. 80 cm z załadunkiem i utylizacją gruzu przez wykonawcę, wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy gr. warstwy 30 cm po zagęszczeniu pod przepusty z rur z tworzywa sztucznego, wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o śr. 800mm w gotowym wykopie; wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o śr. 80 cm, ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych; wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o śr. 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki; wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o śr. 40 cm, ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych; zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i odwozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami; mechaniczne oczyszczenie istniejących rowów z namułu z załadunkiem i odwozem urobku na odkład. c) fundamentowanie dróg, w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm przy gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm; skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem w-wy ścieralnej; mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy 9 cm po zagęszczeniu.
d) roboty w zakresie nawierzchni dróg, w tym: ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm; wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
e) instalowanie znaków drogowych, w tym: ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm – 15 szt.; ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych typu A , B, typu D-1, D 42/43 oraz przymocowanie tabliczek typu T – 2 szt. na słupkach z rur stalowych.
2.2. Przebudowa drogi gminnej na działce nr ew. 339 w miejscowości Pepłowo:
a) przygotowanie terenu pod budowę, w tym: roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą – 0,180 km,
b) fundamentowanie dróg, w tym: mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy z kruszywa naturalnego pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni; wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa niezwiązanego łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm przy gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm; skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,2 kg/m² przed ułożeniem w-wy ścieralnej; uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy 9 cm po zagęszczeniu.
c) roboty w zakresie nawierzchni dróg, w tym: wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm; wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm;
d) instalowanie znaków drogowych, w tym: ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm – 5 szt.; ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych typu A , typu D oraz lustro U-18a na słupkach z rur stalowych.
2.3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia przez okres: minimalnie 36 miesięcy – maksymalnie 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
Okres rękojmi zostaje zrównany z okresem gwarancji.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w :
- dokumentacjach projektowych,
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
- projekcie organizacji ruchu,
- przedmiarach robót.
Uwaga: dołączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofertowa powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowych, STWIORB i zapisów SIWZ.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej, wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej dla wszystkich odcinków dróg o nawierzchni bitumicznej, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu do stanu poprzedniego.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.
Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w trakcie robót odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz.701 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010). Wywóz odpadów budowlanych będzie odbywał się na koszt Wykonawcy.
4. Jeżeli na rysunkach, w STWiORB oraz w przedmiarach robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub norm, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a w odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać (udowodnić) w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane czy urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
W przypadku zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych do dokumentacji technicznej (opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis materiałów) – niezłożenie takiego zestawienia oznacza, że Wykonawca zastosuje materiały i rozwiązania przyjęte w dokumentacji technicznej.
5. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarach robót.
5.1. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa wyżej nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym kierownika budowy, kierowników robót, geodety.
5.2. Dla udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a - na podstawie umowy o pracę Wykonawca w terminie jednego tygodnia od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać.
5.3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli na placu budowy czy czynności w zakresie realizacji zamó wienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
5.4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt. 5.2. oraz 5.3. w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy.
5.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 13:00


» Location

Wieczfnia Kościelna 48
Wieczfnia Kościelna 06-513
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Wieczfnia Kościelna
Wieczfnia Kościelna 48
Wieczfnia Kościelna 06-513
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in