ROBOTY BUDOWLANE - KONSERWACJA POMNIESZCZEŃ W BUDYNKACH NR 8, 12, 31, 77, 87, 103 NA TERENIE KOMPLEKSU W PRZASNYSZU

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na konserwacji pomieszczeń w budynkach nr 8, 12, 31, 77, 87, 103 na terenie kompleksu w Przasnyszu;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna, zawarto w :
a. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (zawarta w dwóch częściach – część budowlana i część instalacje elektryczne) - zał. nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do umowy;
b. Przedmiarze Robót- Ślepym Kosztorysie (zawarty w dwóch częściach – część budowlana i część instalacje elektryczne) - zał. nr 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f do SIWZ
3. Zamawiający uwzględnił w dokumentacji parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia. Standard wykonania robót został określony w dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy nie był krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót.
Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym odpowiednio dla części załącznik nr 7 do SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia z Zamawiającym porozumienia o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy i ustanowienia koordynatora ds. BHP (załącznik nr 14 do umowy).
7. Wykonawca zobowiązany jest do pomniejszenia Wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 projektu umowy o wartość uzyskaną z przekazania złomu pochodzącego z demontażu remontowanego budynku – zgodnie z załącznikiem 19 do niniejszej umowy.
10. Wizja lokalna (art. 9a ustawy Pzp)
1) Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy Pzp, zaprasza Wykonawców do wzięcia udziału w zebraniu wykonawców.
2) Przedmiotem zebrania będzie przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscach wykonywania przedmiotu umowy – odpowiednio dla części.
3) Zamawiający umożliwia zadawanie pytań do treści SIWZ, w szczególności związanych z opisem przedmiotu zamówienia. Dokonanie wizji lokalnej nie jest wymagane, ale wskazane dla rzetelnego przygotowania oferty.
4) Zamawiający wyznacza termin zebrania na dzień:
09.06.2020r. o godzinie 10:00
Miejsce zbiórki: Biuro przepustek, ul. Makowska 69, 06-300 Przasnysz
5) Zamawiający nie przewiduje dodatkowych terminów na przeprowadzenie wizji lokalnej.
6) W przypadku, gdy na zebranie stawi się co najmniej jeden Wykonawca, z zebrania zostanie sporządzona notatka, zawierająca wszystkie zadane pytania wraz z odpowiedziami dotyczącymi treści SIWZ. Notatka zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.
7) Koszty uczestnictwa w zebraniu Wykonawców ponoszą uczestnicy.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych (art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.)
1) W przypadku wystąpienia w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w przedmiarze robót lub zestawieniu materiałowym: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do wymaganych materiałów i urządzeń – Zamawiający zaleca, aby traktować takie wskazania, jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niż określone w dokumentacji oraz posiadających stosowne dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne.
2) Zastosowane materiały równoważne muszą odpowiadać cechom technicznym
i jakościowym materiałów wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej, zobowiązany jest wykazać, że zastosowane materiały i roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.
3) W przypadku wątpliwości, co do równoważności zaproponowanych w ofercie rozwiązań, Zamawiający na etapie badania oferty może wymagać wykazania (udokumentowania) równoważności.
4) Nieumieszczenie w zestawieniu zamiennych, równoważnych materiałów oznaczać będzie, że w trakcie realizacji prac zastosowane będą materiały wynikające z dokumentacji.
WYMÓG ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWĘ O PRACĘ
(art. 29 ust. 3a ustawy Pzp)
12. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawców osób bezpośrednio wykonujących roboty budowlane, szczegółowo określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane tj. kierownik budowy i kierownik robót.
13. Regulacje w zakresie zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia, sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz sankcje z tytułu niespełnienie wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności określa § 17 projektu umowy stanowiący zał. nr 7 do SIWZ, (odpowiednio dla części).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.06.2020 | 10:00


» Location

Juzistek 2
Zegrze 05-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Juzistek 2
Zegrze 05-131
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in