Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest
zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Suchożebry poprzez: sortowanie, odzysk, kompostowanie i
składowanie odpadów komunalnych oraz inne zgodne z prawem metody gospodarowania odpadami.
Zagospodarowanie odpadów ma zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010 t.j.) oraz zapisami Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Mazowieckiego. 1.1. Rodzaj zamówienia – usługi. 1.2. Termin realizacji od 01 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021
roku 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonywanie usług: 2.1. Mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz wydzielenie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji
nadających się w całości lub w części do odzysku; 2.2. Przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i
innych bioodpadów zgodnie z art. 35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.2020.797 t.j.); 2.3.
Prowadzenia mechaniczno-biologicznego procesu przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (zgodnie z art.
35 ust. 6 ustawy 14 grudnia 2012r. o odpadach, (Dz.U.2020.797 t.j.); 2.4. Składowania odpadów po procesie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; 2.5. Zagospodarowanie odpadów
opakowaniowych z przeznaczeniem do odzysku. 3. Prognozowana szacunkowa ilość odpadów: 3.1. Odpady
zmieszane [kod odpadu 20 03 01] – 440 Mg, 3.2. Odpady zbierane w sposób selektywny: a) szkło[kod 15 01 07] - 108
Mg b) plastik, metal, opakowania wielomateriałowe [kod 15 01 02; 15 01 04; 15 01 05] – 120Mg c) papier i tektura
[kod 15 01 01] – 18 Mg d) odpady wielkogabarytowe [kod 20 03 07] – 20 Mg e) odpady ulegające biodegradacji [kod
20 02 01] – 53 Mg f) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne [kod 20 01 36] – 6 Mg Przedstawione wielkości
obrazują jedynie szacunkową ilość odpadów. Wykonawca zobowiązuje się przyjąć i zagospodarować faktyczną i
rzeczywistą ilość odpadów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.06.2020 | 11:00


» Location

ul. Aleksandry Ogińskiej 11
Suchożebry 08-125
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Suchożebry
ul. Aleksandry Ogińskiej 11
Suchożebry 08-125
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in