Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń.

» Notice description

Część I ogólna

1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
główny przedmiot:
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

kody pomocnicze:
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
„Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń”.

3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji siedmiu budynków w ramach zadania budżetowego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń”, wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót i innych wymaganych prawem pozwoleń dla projektowanego zadania wraz z ich uzyskaniem (jeżeli okażą się konieczne).
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa etapy zgodnie z zapisami wzoru umowy.

A) Zakres prac został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz projekcie
umowy, które stanowią załączniki do SIWZ.

B) Informacja o dofinansowaniu :
Zamawiający oświadcza, że Gmina Bieruń uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla
projektu pn.: Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Gminie Bieruń
w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020
PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki DZIAŁANIE 1.7: Kompleksowa likwidacja niskiej
emisji na terenie województwa śląskiego PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim.

Zamawiający zastrzega, że może unieważnić postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a) ustawy pzp: jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

C) Warunki i wymagania.
1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ.
2. Do odpowiedzialności Wykonawcy za wady przedmiotu umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące rękojmi za wady dzieła, a uprawnienia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych wykonanych na podstawie tego przedmiotu umowy lecz nie dłużej niż 5 lat od daty odbioru końcowego dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
3. Zamawiający nie przewiduje: zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań zawartych w art. 29 ust. 3a i ust. 4 ustawy pzp.
4. Nadzór autorski nie stanowi przedmiotu zamówienia przedmiotowego postępowania.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 11:00


» Location

Rynek 14
Bieruń 43-150
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
Rynek 14
Bieruń 43-150
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in