Przebudowa dróg gminnych w podziale na części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych w podziale na 3 części.

Część nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 226023G – Lubichowo – Wilcze Błota - Zelgoszcz

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 226023 G Lubichowo-Wilcze Błota-Zelgoszcz dł. 900 m.b. i szer. 4,0m. dz. nr 66 i 61 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB.

Zakres robót obejmuje:

Zakres robót obejmuje wykonanie koryta, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie płyt betonowych ażurowych na jezdni, umocnienie poboczy.
Projektowane odcinek drogi posiada nawierzchnię ziemną okresowo profilowaną. Jezdnia gruntowa utwardzona. W pasie dróg przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna.
Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 4 m z płyt zbrojonych ażurowych YOUMB 100*75*12,5cm o nośności min. 50kN wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywami o szerokości 0,5 m zależnie od możliwości pasa drogowego.
Zakres robót obejmuje odcinek o długości 900 m.b. i szerokości. min. 4,0 m. Całość zadania 3600 m2.
Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować.

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej:
· 12,5 cm - płyta betonowa typu YOUMB 100 x 75 cm.
· 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego (kamiennego) stabilizowanego mechanicznie - frakcja 0/31,5mm.
. 10 cm - warstwa odcinająca z piasku płukanego.

Pobocza drogowe umocnione /2*0,5m/:
· 12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego (kamiennego) - frakcja 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

2.Dane techniczne
- ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,00 m+ pobocze utwardzone
- ktg. ruchu KR2,
- klasa drogi – D,
- obciążenie osiowe 100 kN/oś,
- V proj. – 40 km/h,
- szerokość części jezdnej – 4,00 m
- ciąg jezdny dopuszczający ruch – 5,00 m
- przekrój jezdni – drogowy,
- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy – 2%,
- spadki poboczy – 7%
- spadki podłużne niwelety drogi – 0,6%-2,67%,

Przed ułożeniem warstw podbudowy i płyt należy przedstawić wnioski materiałowe. Każdorazowo przed i po ułożeniu warstwy podbudowy należy powiadomić Inwestora oraz Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia odbioru, który wykona pomiar wskaźnika zagęszczenia oraz jakości i grubości warstw.
Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować, jako przykładowe.


Część nr 2. Przebudowa drogi gminnej nr 226013G –Zelgoszcz - Czarnylas

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 226013 G Zelgoszcz - Czarnylas o dł. 950 m.b. i szer. 4,0m. dz. nr 121 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB.

Zakres robót obejmuje:

Zakres robót obejmuje wykonanie koryta, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie płyt betonowych ażurowych na jezdni, umocnienie poboczy.
Projektowane odcinek drogi posiada nawierzchnię ziemną okresowo profilowaną. Jezdnia gruntowa utwardzona. W pasie dróg przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna.
Na odcinku długości ok. 120 m.b. są ułożone płyty Youmb. Należy je ostrożnie zdemontować i przewieźć w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie Gminy Lubichowo.
Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 4 m. z płyt zbrojonych ażurowych YOUMB 100*75*12,5cm o nośności min. 50kN wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywami o szerokości 0,5 m zależnie od możliwości pasa drogowego.
Zakres robót obejmuje odcinek o długości 950 m.b. i szerokości. min. 4,0 m. Całość zadania 3800 m2.
Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować.

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej:
· 12,5 cm - płyta betonowa typu YOUMB 100 x 75 cm.
· 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego (kamiennego) stabilizowanego mechanicznie - frakcja 0/31,5mm.
. 10 cm - warstwa odcinająca z piasku płukanego.

Pobocza drogowe umocnione /2*0,5m/:
· 12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego (kamiennego) - frakcja 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

2.Dane techniczne
- ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,00 m+ pobocze utwardzone
- ktg. ruchu KR2,
- klasa drogi – D,
- obciążenie osiowe 100 kN/oś,
- V proj. – 40 km/h,
- szerokość części jezdnej – 4,00 m
- ciąg jezdny dopuszczający ruch – 5,00 m
- przekrój jezdni – drogowy,
- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy – 2%,
- spadki poboczy – 7%
- spadki podłużne niwelety drogi – 0,6%-2,67%,

Przed ułożeniem warstw podbudowy i płyt należy przedstawić wnioski materiałowe. Każdorazowo przed i po ułożeniu warstwy podbudowy należy powiadomić Inwestora oraz Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia odbioru, który wykona pomiar wskaźnika zagęszczenia oraz jakości i grubości warstw.
Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować, jako przykładowe.
Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.
Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania.
Roboty należy wycenić w oparciu o obmiar robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Część nr 3. Przebudowa drogi gminnej nr 226094G –Lubichowo ul. Jana Pawla II

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 22609 G dł. 170 mb i szer. 4,0m. w Lubichowie na ul. Jana Pawła II. dz. nr 119/13 w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu YOUMB.


Zakres robót obejmuje:

Zakres robót obejmuje wykonanie koryta, ułożenie i zagęszczenie warstw podbudowy, ułożenie płyt betonowych ażurowych na jezdni, umocnienie poboczy.
Projektowane odcinek drogi posiada nawierzchnię ziemną okresowo profilowaną. Jezdnia gruntowa utwardzona. W pasie dróg przeznaczonych do przebudowy istnieje infrastruktura podziemna. Istniejącą studnię kanalizacyjną należy dostosować do projektowanego poziomu drogi.
Docelowo będzie to droga dojazdowa do planowanej rozbudowy przedszkola o oddział żłobkowy.
Zadanie obejmuje wykonanie jezdni o szerokości 4 m z płyt zbrojonych ażurowych YOUMB 100*75*12,5cm o nośności min. 50kN wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywami o szerokości 0,5 m zależnie od możliwości pasa drogowego.
Zakres robót obejmuje odcinek o długości 170 mb i szerokości zmiennej. Min.4,0 m. Całość zadania ok. 700 m2.
Ze względu na różnicę wysokości między działką 119/3 a działką drogową 119/13 należy rozebrać istniejący płot znajdujący się na działce 119/14 na długości ok. 23m, zebranie gruntu, wykonanie nasypu w celu zabezpieczenia obsypania się ziemi na projektowaną drogę oraz zamontowanie wcześniej zdemontowanych przęseł płotu. Na projektowany nasyp należy ułożyć kraty Meba oraz zasiać trawę.
Dodatkowym elementem będzie także wykonanie studni chłonnej z 4 kręgów betonowych fi 1200 o wysokości 500 mm każdy, zalaniu dna studni wodoodpornym betonem, ułożenie pokrywy z kratą w celu odbioru wód opadowych. Drogę należy umiejętnie wyprofilować.

Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować.

Konstrukcja nawierzchni części jezdnej:
· 12,5 cm - płyta betonowa typu YOUMB 100 x 75 cm.
· 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego (kamiennego) stabilizowanego mechanicznie - frakcja 0/31,5mm.
. 10 cm - warstwa odcinająca z piasku płukanego.

Pobocza drogowe umocnione /2*0,5m/:
· 12 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego naturalnego (kamiennego) - frakcja 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

2.Dane techniczne
- ciąg pieszo-jezdny o szerokości 4,00 m+ pobocze utwardzone
- ktg. ruchu KR2,
- klasa drogi – D,
- obciążenie osiowe 100 kN/oś,
- V proj. – 40 km/h,
- szerokość części jezdnej – 4,00 m
- ciąg jezdny dopuszczający ruch – 5,00 m
- przekrój jezdni – drogowy,
- spadki poprzeczne jezdni jednospadowy – 2%,
- spadki poboczy – 7%
- spadki podłużne niwelety drogi – 0,6%-2,67%,
Przed ułożeniem warstw podbudowy i płyt należy przedstawić wnioski materiałowe. Każdorazowo przed i po ułożeniu warstwy podbudowy należy powiadomić Inwestora oraz Inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia odbioru, który wykona pomiar wskaźnika zagęszczenia oraz jakości i grubości warstw.
Przedmiar niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości obmiarowe są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować, jako przykładowe.
Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia.
Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania.
Roboty należy wycenić w oparciu o obmiar robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


2. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.


3. Przedmiot zamówienia opisują następujące nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

Kod Nazwa:
45000000-7 roboty budowlane
45233120-6 roboty w zakresie budowy dróg
4. Szczegółowy zakres robót zawierają:

4.1. Przedmiar robót – Przebudowa drogi gminnej – Lubichowo – Wilcze Błota - Zelgoszcz
4.2. Przedmiar robót – Przebudowa drogi gminnej – Zelgoszcz - Czarnylas.
4.3. Przedmiar robót – Przebudowa drogi gminnej – Lubichowo ul. Jana Pawła II
4.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością SIWZ i za zapoznanie się z każdą ewentualną modyfikacją SIW Z wydaną w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz za uzyskanie informacji, które będą niezbędne do właściwego przygotowania oferty i należytego wykonania prac. Uznaje się, iż złożenie oferty oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej Umową.

5. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia następujące czynności w trakcie realizacji zamówienia winny być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) (przynajmniej na okres realizacji zamówienia): osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli operatorów sprzętów do robót ziemnych. Powyższe wymagania dotyczą w szczególności:
a) sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,
c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.
Powyższy wymóg nie jest skuteczny w przypadku, gdy w/w czynność (przez cały okres realizacji zamówienia) wykonywana będzie przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które w/w czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z wykonawcą lub podwykonawcą stosunku cywilnoprawnego.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 11:00


» Location

ul. Zblewska 8
Lubichowo 83-240
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Lubichowo - Urząd Gminy Lubichowo
ul. Zblewska 8
Lubichowo 83-240
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in