Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku biurowego przy ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu w celu poszerzenia usług społecznych
i zdrowotnych Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz utworzenia Centrum Wsparcia Ekonomii Społecznej (CWES) wraz z wyposażeniem w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: „Rewitalizacja w zabytkowej przestrzeni miejskiej Rawicza przy ulicach: Rynek, Ignacego Buszy 5 i Szarych Szeregów 3”.

2. Działki objęte zamówieniem są elementem historycznego założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego miasta Rawicza, wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji z dnia 1956.03.06, nr rejestru
kl. IV-73/19/56. Wobec tego na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku.

3. Zakres prac przy realizacji niniejszego zamówienia, w ramach zaproponowanej ceny obejmuje w szczególności:
1) zakup i aktualizacja podkładów mapowych, w przypadku zaistnienia takiej konieczności,
2) uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków, pozwoleń (w tym pozwolenie konserwatorskie) i decyzji związanych z opracowaniem dokumentacji
technicznej,
3) wykonanie wymaganych pomiarów (w tym geodezyjne) i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,
4) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentacji technicznej z podziałem na branże, zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami, opiniami, warunkami, decyzjami i pozwoleniem, w oparciu
o PFU oraz pozostałe przekazane przez Zamawiającego dokumenty,
5) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych sporządzonych na podstawie ogólnych specyfikacji technicznych
z uwzględnieniem wymagań na wszystkie rodzaje projektowanych robót,
6) przyjazdu do siedziby Zamawiającego celem zaprezentowania postępu prac projektowych (częstotliwość przyjazdów - min. raz na dwa tygodnie),
7) konsultowania i uzgadniania z Zamawiającym dobór materiałów budowlanych, urządzeń i standardów wykończenia w zaproponowanych rozwiązaniach projektowych oraz wyposażenia, które należy uwzględnić
w dokumentacji technicznej,
8) uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji w zakresie rozwiązań funkcjonalnych przed rozpoczęciem opracowywania dokumentacji oraz uwzględnienie ustalonych wymogów podczas opracowywania dokumentacji,
9) konsultowania z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji, elementów dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty eksploatacyjne, rozwiązań funkcjonalnych, architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych,
10) uwzględniania uwag i sugestii Zamawiającego – do czasu zatwierdzenia ostatecznej wersji dokumentacji. (Wykonawca zobowiązany jest jednak monitorować wpływ sugestii Zamawiającego na zgodność
z obowiązującymi przepisami i informować o tym Zamawiającego),
11) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań osobom wyznaczonym przez Zamawiającego,
12) wprowadzenia w dokumentacji zmian, które będą zgodne z obowiązującymi przepisami, jeżeli Zamawiający uzna to za celowe z uwagi na warunki realizacji i przeznaczenie,
13) w przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji – wykonanie dokumentacji uzupełniającej na swój koszt i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

4. Niniejsze zamówienie nie obejmuje uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji technicznej i uzyskaniu wymaganych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwolenia konserwatorskiego zda Zamawiającemu niżej wymienione dokumenty:
1) po 5 egzemplarzy dokumentacji technicznej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w formacie dwg (nie nowszy niż Auto Cad 2006) lub dxf oraz w pdf,
2) po 1 egzemplarzu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej w word,
3) po 1 komplecie szczegółowego kosztorysu inwestorskiego i zerowego wraz z przedmiarem robót + po
1 egzemplarzu w wersji elektronicznej wykonane w formacie kst lub ath na płycie CD,
4) podkłady mapowe w formie elektronicznej lub papierowej (jeżeli były konieczne),
5) oryginał ostatecznego pozwolenia konserwatorskiego oraz wszelkie wcześniej uzyskane uzgodnienia, opinie, warunki i decyzje,
6) oświadczenie, że opracowane dokumentacja techniczna jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć,
7) oświadczenie o przeniesieniu na rzecz Zamawiającego wszelkich uprawnień wynikających z tytułu praw autorskich oraz pokrewnych, jak również wyrażenie zgody na wykorzystanie dokumentacji technicznej do celów opisu przedmiotu zamówienia i udostępnienia jej w formie elektronicznej oraz papierowej przy ogłaszaniu przetargu na realizację kolejnego etapu inwestycji,
8) uzasadnienie użycia w dokumentacji - opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (jeżeli zostały wskazane)
lub
oświadczenie, że złożona (w wersji elektronicznej i papierowej) dokumentacja techniczna i kosztorysowa nie wskazuje znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

6. Jeżeli w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej nastąpi zmiana przepisów należy je uwzględnić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

7. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem odpowiednich wniosków wraz z załącznikami ponosi w całości Wykonawca.

8. Wykonawca na podstawie udzielonego pełnomocnictwa do działania w imieniu Gminy Rawicz zobowiązany jest
w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz uzyskać wymagane opinie, uzgodnienia, warunki, pozwolenie i decyzje niezbędne do opracowania dokumentacji. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca, w ramach zaproponowanej ceny ofertowej.

9. Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej w celu zapoznania się z obiektem
i terenem objętym zamówieniem a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji technicznej w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w szczególności o wymogi wynikające z Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jak również uwzględnić warunki i wymagania określone w wydanych opiniach, uzgodnieniach, warunkach, decyzjach, pozwoleniu oraz w oparciu o PFU i pozostałe przekazane przez Zamawiającego dokumenty.

11. Wykonawca w trakcie prac projektowej jest zobowiązany informować Zamawiającego o stopniu zaawansowania prac oraz o proponowanych rozwiązaniach projektowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny, korekty i akceptacji proponowanych rozwiązań w trakcie prowadzonych prac projektowych.

12. Złożona przez Wykonawcę dokumentacja (zakres i forma) musi spełniać wszelkie wymagania niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie do rozpoczęcia
i wykonania kolejnego etapu inwestycji (opracowania projektu budowlanego i wykonawczego z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wykonanie robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – jeżeli zajdzie taka potrzeba)

13. Dokumentacja techniczna stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia musi być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, tj. musi być opracowana należycie, gwarantować prawidłową wycenę oraz sporządzenie na jej podstawie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych z uzyskaniem pozwolenia użytkowanie (jeżeli zajdzie taka potrzeba) w ramach kolejnego etapu inwestycji. Dokumentacja techniczna winna być opracowana w sposób eliminujący ryzyko wystąpienia zamówień dodatkowych, wynikających z ich niekompletności lub nieprawidłowości.

14. Dokumentacja techniczna, winna spełniać wymagania określone w art. 29–30b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) - tj. musi być sporządzone w szczególności:
1) w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływa na sporządzenie oferty,
2) przy uwzględnienie wymagań wynikających w art. 30 ustawy Pzp.
3) w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji - zgodnie w wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega, aby opisywanie proponowanych w dokumentacji technicznej materiałów i urządzeń dokonywane było za pomocą szczegółowych parametrów technicznych,
w szczególności bez: wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. W przypadku, gdy opisanie w ten sposób materiałów lub urządzeń nie będzie możliwe, to:
a) opisowi towarzyszyć powinien zwrot „lub równoważny” wraz z podaniem minimalnych parametrów, jakie powinny spełniać materiały lub urządzenia równoważne (w formie tabeli),
b) Wykonawca wraz z dokumentacją składa uzasadnienie, że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń.
W pozostałych przypadkach Wykonawca składa oświadczenie, że dokumentacja techniczna i kosztorysowa nie zawierają wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę.
Zapisy punktu 5 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

15. Stosownie do zapisów art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, ze względy na charakter zamówienia, Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonaniu pracy w sposób określony
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1040 ze zm.).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.06.2020 | 11:00


» Location

Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
Rawicz 63-900
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Design services

» Buyer data

Gmina Rawicz
Marszałka Józefa Piłsudskiego 21
Rawicz 63-900
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in