Roztoka – droga dojazdowa do gruntów rolnych

» Notice description

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roztoce, w obszarze działki numer: 571 Obręb: Roztoka.
Zamówienie polega na przebudowie drogi gminnej o łącznej długości 300 m.
1.3. Zestawienie powierzchni
1. Powierzchnia nawierzchni jezdni z AC 11S 50/70 – 1077,60 m2
2. Powierzchnia nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – 302,30 m2
1.4. Zakres przewidywanych robót:
− Roboty ziemne
− Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego,
− Wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem,
− Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
− wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
− wykonanie nawierzchni poboczy
− wywóz materiałów z rozbiórek do/na składowisko do 10 km,
− opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki z uwzględnieniem cen i opłaty środowiskowej.
2.1 Zakres robót obejmuje ponadto geodezyjną inwentaryzację powykonawczą dla prac zrealizowanych w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym:
1) Wykonawca dostarczy mapę zasadniczą z naniesionymi zmianami, zatwierdzoną przez Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy, w skali 1:500, w wersji: - papierowej - 1 egz. ; - elektronicznej - 1 egz. (cała sekcja o następujących parametrach: skan w rozdzielczości min. 300 DPI, kolor 2 bity (czarno - białe), cała sekcja mapy, przycięta do ramki, zapis w postaci pliku TIFF na płycie CD)
3) treść mapy nie może zostać przysłonięta przez inne elementy umieszczone na mapie np. pieczątki, linie określające obszar opracowania, metryki, zamalowania itp.
3.1 Zakres robót obejmuje również inne prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym:
1) wykonanie, uzgodnienie oraz zatwierdzenie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych,
2) oznakowanie placu budowy,
3) organizację zaplecza budowy ( miejsce, pobór energii, wody, dozorowanie itd.),
4) bieżący wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko odpadów oraz i ich unieszkodliwienie o ile będzie to konieczne,
5) uporządkowanie i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu wszystkich robót objętych zamówieniem,
6) niezwłoczne zawiadomienie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót,
7) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
8) inne czynności wynikające ze specyfiki danych robót.

Szczegółowy zakres zamówienia jest przedstawiony w projekcie budowlanym, STWiOR oraz w załączonym do SIWZ przedmiarze robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.06.2020 | 10:00


» Location

Plac Wolności 24
Dobromierz 58-170
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Dobromierz
Plac Wolności 24
Dobromierz 58-170
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in