Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzezinach w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (12 m-cy)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:

3.1.1. Odbiór zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych wymienionych w tabeli nr 1 OPZ, wytworzonych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Miasta i Gminy Morawica oraz ich transport do miejsca zagospodarowania tj. Zakładu Utylizacji Odpadów w Promniku.
Tabela nr 1 OPZ Rodzaj odpadów odbieranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.
Lp. Rodzaje odpadów
1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
2. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
3. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe
4. Szkło, opakowania ze szkła
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
6. Popiół
7. Zmieszane odpady opakowaniowe
8. Odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone
Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych z nieruchomości i przyjmowanych do ZUO w Promniku na koszt Zamawiającego:
a) Opakowania z papieru i tektury - 15 01 01
b) Opakowania z tworzyw sztucznych - 15 01 02
c) Zmieszane odpady opakowaniowe - 15 01 06
d) Opakowania ze szkła - 15 01 07
e) Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach (popiół) - 20 03 99
f) Odpady ulegające biodegradacji oraz Odpady kuchenne ulegające biodegradacji - 20 02 01; 20 01 08
g) Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne - 20 03 01
h) Odpady wielkogabarytowe - 20 03 07

3.1.2. Wyposażenie wskazanych przez Zamawiającego nieruchomości zamieszkałych w pojemniki na odpady zmieszane i worki do selektywnej zbiórki odpadów.
3.1.3. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Brzezinach ul. Komunalna. Odpady wymienione w tabeli nr 2 OPZ do PSZOK-u dostarczają właściciele nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie.
Tabela nr 2 OPZ. Rodzaj odpadów przyjmowanych w PSZOK.
Lp. Rodzaje odpadów
1. Papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
2. Tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych
3. Szkło, opakowania ze szkła
4. Zmieszane odpady opakowaniowe, opakowania wielomateriałowe
5. Zużyte opony
6. Przeterminowane leki, w tym odpady medyczne powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi
7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe
8. Budowlane i rozbiórkowe z remontów, w tym ceramika łazienkowa
9. Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych (lampy fluorestencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony, chemikalia)

Koszty odbioru i zagospodarowania części odpadów dostarczonych do PSZOK-u obciążają w całości Wykonawcę. Wyjątek stanowią odpady wymienione w tabeli nr 1, gdzie Wykonawcę obciąża tylko transport odpadów do ZUO w Promniku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.06.2020 | 10:00


» Location

Spacerowa 7
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Miasto i Gmina Morawica
Spacerowa 7
Morawica 26-026
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in