najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem

» Notice description

1. Przedmiot postępowania stanowi najem, bez limitu kilometrów, 42 sztuk fabrycznie nowych samochodów osobowych, z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance przeznaczonych do egzaminowania na kategorię B prawa jazdy, a także z bieżącym serwisowaniem.
2. Umowa zawarta będzie na okres czterech lat od dnia pierwszej dostawy.
3. Zamawiający zastrzega prawo do rozwiązania niniejszej umowy w całości lub części,
z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku wystąpienia ważnych powodów w szczególności takiego zmniejszenia liczby osób egzaminowanych, które powoduje niepełne wykorzystanie przez Zamawiającego pojazdów, stanowiących przedmiot najmu.
4. Opis wymagań technicznych samochodów, będących przedmiotem zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna pojazdu - załącznik nr 1 do SIWZ.
5. Dostarczane samochody muszą być w dobrym stanie technicznym i wizualnym, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych.
6. Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 41 samochodów folią samoprzylepną, wg opisu i projektu załączonego w SIWZ (zał. nr 2 do wzoru umowy, stanowiącego zał. nr 8 do SIWZ ). Wykonawca wykonuje powyższe oznakowania na własny koszt.
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochody do siedziby Zamawiającego (23 pojazdy oznakowane i 1 nieoznakowany) oraz do Oddziału Terenowego w Sieradzu (18 szt. pojazdów oznakowanych).
8. Wykonawca odpowiedzialny jest za odbiór samochodów w przypadku konieczności dokonania naprawy z siedziby Zamawiającego lub Oddziału Terenowego.
9. Wykonawca jest obowiązany dla każdego dostarczanego samochodu zapewnić pakiet ubezpieczeniowy OC/AC/NNW/Assistance na następujących warunkach:
9.1. Ubezpieczenie NNW powinno obejmować kierującego i pasażerów z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 10 000 zł na każdą osobę
9.2. Z umowy ubezpieczenia autocasco musi wynikać, iż nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia przeciwko Zamawiającemu i osobom przez niego uprawnionym do korzystania z najmowanych pojazdów,
9.3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody powstałe
w najmowanym pojeździe,
9.4. Samochody winny być ubezpieczone przez cały okres trwania umowy – Wykonawca odpowiada za zapewnienie ciągłości ubezpieczenia,
w szczególności zobowiązuje się do terminowego i kompletnego opłacania składek,
9.5. Kolejne polisy winny być dostarczane do Zamawiającego na co najmniej 2 dni robocze przed upływem okresu ubezpieczenia.
10. Wszystkie pojazdy muszą być dostarczone z pełnym bakiem paliwa.
11. Wykonawca zobowiązuje się do cyklicznej wymiany opon z letnich na zimowe
i z zimowych na letnie w siedzibie Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
12. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonywanie wszelkich czynności związanych
z serwisowaniem, przeglądami, naprawami dostarczanych samochodów niezbędnych dla ich prawidłowego użytkowania, wymianą i przechowywaniem opon oraz likwidacją szkód. Zamawiający ponosi koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, a w szczególności koszt paliwa, płynów do spryskiwaczy, przepalonych żarówek, naprawy uszkodzonych opon i felg. Wszelkie pozostałe koszty obciążają Wykonawcę.
13. W przypadku niesprawności samochodu (wyłączenia z używania ze względu
na uszkodzenia, usterki itp.) trwającej dłużej niż 24 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodu zastępczego spełniającego wszelkie wymagania określone w SIWZ na czas dokonania naprawy. Zamawiający nie przewiduje ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu dostarczenia samochodu zastępczego.
14. Wykonawca wyraża zgodę na zamontowanie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk podczas egzaminu praktycznego, stanowiących własność Zamawiającego. Montażu i demontażu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk z przebiegu egzaminów dokonuje Zamawiający.
15. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia co najmniej dwóch samochodów zastępczych, które jest w obowiązku podstawić wg wskazań Zamawiającego do jego siedziby bądź Oddziału Terenowego, w przypadku awarii lub kolizji uniemożliwiającej korzystanie z pojazdu.
16. Zamawiający wymaga by Wykonawca dostarczył 42 samochody w następujących terminach:
16.1. Do 30 września 2020 r. – 12 samochodów oznakowanych do siedziby Zamawiającego
16.2. Do 7 października 2020 r.– 11 samochodów oznakowanych i 1 samochód nieoznakowany do siedziby Zamawiającego
16.3. Do 14 października 2020 r. – 10 samochodów oznakowanych do Oddziału Terenowego w Sieradzu.
16.4. Do 21 października 2020 r.– 8 samochodów oznakowanych do Oddziału Terenowego w Sieradzu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 10:00


» Location

Nowy Józefów 52
Łódź 94-406
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi
Nowy Józefów 52
Łódź 94-406
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in