SVA/K/4620-13/2020: Wykonanie robót dekarskich w budynku garażowym nr C2 w ramach rozbudowy PST-2 dla potrzeb JW. 4408 Sulechów (zadanie nr 24393)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót dekarskich w budynku garażowym nr C2
w ramach rozbudowy PST-2 dla potrzeb JW. 4408 Sulechów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zakres zamówienia) określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 10 do SIWZ oraz OPU – załącznik nr 2 do umowy
– będące podstawą do wyceny zamówienia, a także przedmiar robót (załącznik nr 11 do SIWZ).
Uwaga: następujące materiały dla potrzeb realizacji zamówienia dostarcza Zamawiający: blacha trapezowa, blacha tytan-cynk, folia paroizolacyjna dachowa, membrana dachowa, płyty Aquapanel, płyty z wełny mineralnej o grub. 50 mm, uchwyty do rur spustowych, uchwyty do rynien.
Dokumentację projektową wykraczającą poza zakres przedmiotu zamówienia należy potraktować informacyjnie.
Załączony do SIWZ przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, nie stanowiącym wystarczającej podstawy do wyceny zamówienia. Przedmiar robót nie zawiera materiałów, które dostarcza Zamawiający. W razie rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową pierwszeństwo przy wycenie zamówienia ma dokumentacja projektowa.
Wymagana jest wycena przedmiotu zamówienia w formie tabeli elementów robót, której wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

AMW SINEVIA Sp. z o.o.
ul. Ignacego Paderewskiego 6
Nowy Dwór Mazowiecki 05-100
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in