Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej z drenażem oraz ogrodzeniem i oświetleniem przy Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:
a. Boiska wielofunkcyjnego (dwa do gry w siatkówkę i jedno do gry w piłkę ręczną) o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Płytę boiska należy wykonać jako nawierzchnię przepuszczalną, wierzchnia warstwa syntetyczna poliuretanowa w systemie typu „2S” składająca się z warstw: dolnej gr. 7-8 mm + górna EPDM gr. 7-8 mm o łącznej grubości 14-16 mm na podbudowie dynamicznej typu ET gr. 35 mm. Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa musi spełniać minimalne wartości parametrów (właściwości, pierwiastki) określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

Nawierzchnię poliuretanową należy wykonać na:
- podbudowie z kruszywa kamiennego zagęszczonego, frakcji 2-8 m - grubości 3 cm,
- warstwie klińca, frakcji 4-31,5 mm – grubości 15 cm,
- warstwie tłucznia, frakcji 31,5-63 mm – grubości 15 cm,
- warstwie pospółki - gr. 15 cm
- rozłożonej na gruncie geowłókninie.

Wymiary płyty boiska 38,0 x 22,0 m. Należy zabezpieczyć rurą ochronną istniejący odcinek instalacji wodociągowej przebiegający w północnej części boiska.
Boisko należy wyposażyć w niezbędne elementy (zestawy sprzętu typu kosze, bramki, siatki, słupki itp.).
Kolorystyka boiska:
- boisko do siatkówki w kolorze błękitnym
- boisko do piłki ręcznej w kolorze zielonym
- wybieg w kolorze pomarańczowym
- linie do piłki ręcznej czarne
- linie do koszykówki żółte
- linie do siatkówki białe.

b. Chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, warstwie klińca (4-31,5 mm) gr. 10 cm, warstwie tłucznia (31,5-63 mm) gr. 15 cm, warstwie pospółki gr. 15 cm, ułożonej na gruncie geowłókninie.
c. Ogrodzenia boiska na całej długości o wysokości h = 4,0 m. Wypełnienie ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej powlekanej PVC, średnica po powleczeniu D3,2 mm, oczko 40x40 mm. Słupki stalowe z rur D60/h-5000 ocynkowane, malowane proszkowo. Drut naciągowy powleczony PVC, po powleczeniu D3,5mm. Za bramkami, na krótszych bokach należy zamontować piłkochwyty o wysokości h = 6,0 m z siatki polipropylenowej, bezwęzłowej, oczko 8x8 cm, grubość splotu 5 mm, kolor zielony. Słupki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo. Od strony zachodniej i wschodniej należy zamontować bramę dwuskrzydłową o wymiarach 400x400 cm oraz furtkę wejściową 100x220 cm.
d. Drenażu – przekroje dren i sposób odprowadzenia wody zgodnie z projektem.
e. Oświetlenia boiska obejmującego wykonanie 4 szt słupów oświetleniowych stal-oc.
h = 8 m z naświetlaczami LED 200 W. Należy ułożyć we wspólnym wykopie z kablem do słupów rury ochronne DVR 50 pod przewody monitoringu. Istniejący słup oświetleniowy betonowy typ WZ kolidujący z boiskiem należy przesunąć poza granice boiska zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Rynek 18
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Jasielski
ul. Rynek 18
Jasło 38-200
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in