Zaprojektowanie i wykonanie prac remontowych wiat pętli tramwajowej Metro Młociny

» Notice description

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania prac remontowych wiat pętli tramwajowej Metro Młociny, zlokalizowanej w Warszawie przy
ul. Kasprowicza 145, zwanych dalej Przedmiotem Zamówienia. Przedmiot Zamówienia obejmuje m.in.: wykonanie prac remontowych na podstawie wykonanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej, w tym: zapoznania się z opinią techniczną ww. obiektu z 2018 roku, oceną obecnego stanu poprzez wykonanie oględzin i pomiarów oraz zaprojektowanie i naprawę konstrukcji żelbetowej, elementów stalowych konstrukcji dachowej, koryt dachowych i rur spustowych kanalizacji deszczowej i uszczelnienie zadaszenia.
Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany w następujących etapach:
a)Etap I obejmujący: przeprowadzenie oględzin obiektu na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej pod kątem zakresu robót, występujących wad i nieprawidłowości, wykonanie dokumentacji projektowej prac remontowych, pozyskanie kompletu decyzji administracyjnych lub zgłoszeń, wykonanie planu BIOZ, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) i planu utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych oraz zatwierdzenie u Zamawiającego harmonogramu prac.
b)Etap II obejmujący: wykonanie prac remontowych na podstawie PFU i zatwierdzonej dokumentacji projektowej zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem prac, wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób świadczących Przedmiot Zamówienia, wykonujących czynności związane bezpośrednio z realizacją prac remontowych. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymogu wraz z określeniem sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Program Funkcjonalno Użytkowy wraz z opinią techniczną nr 1/ZTM/2018 stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 11:30


» Location

ul. Żelazna 61
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Transportu Miejskiego
ul. Żelazna 61
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in