MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROMANOWIE DOLNYM WRAZ Z BUDOWĄ SALI GIMNASTYCZNEJ

» Notice description

Ogólny opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotowa inwestycja obejmuje:
1) budowę nowego budynku składającego się z części edukacyjnej wraz z salą gimnastyczną (budynek nr 5),
2) rozbudowę istniejącego budynku szkolnego (budynek nr 1) od strony wschodniej, rozbudowa zakłada połączenie części nowo projektowanej z istniejącym obiektem i stworzenie jednej funkcjonalnej całości, rozbudowa nie zakłada ingerencji w istniejący budynek szkolny zlokalizowany w głębi działki (budynek nr 2),
3) przebudowę istniejącego budynku szkolnego podlegającego rozbudowie (budynek nr 1), - dostosowanie do istniejących przepisów, wtym m.in. rozbiórka schodów zewnętrznych i budowa nowych odpowiadających obowiązującym przepisom,
4) rozbiórkę istniejacego budynku gospodarczego kolidującego z planowaną rozbudową (bud.nr 4),
5) wycinkę drzew kolidujacych z planowaną inwestycją,
6) likwidację istniejących nieużytkowanych studni kanalizacyjnych i zbiornika na nieczystości płynne,
7) podłączenie istniejącego budynku szkolnego nie podlegającego rozbudowie (budynek nr 2) do projektowanej kotłowni za pomocą rur preizolowanych,
8) wykonanie terenów utwardzonych (ciągów pieszo-jezdnych) wraz z wyznaczonymi miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz placem do zawracania autobusu szkolnego,
9) wykonanie odwodnienia terenów utwardzonych (urządzenia podczyszczające, studnie chłonne),
10) budowę wiaty śmietnikowej,
11) przebudowę istniejącego przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego wraz z usunięciem kolizji istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV z projektowaną rozbudową oraz budową przyłącza elektroenergetycznego dla szkoły,
12) wykonanie nowego przyłącza wodnego oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
13) demontaż ogrodzenia stalowego kolidującego z planowaną rozbudową, przebudowę fragmentu istniejącego ogrodzenia stalowego z dostosownaiem do nowego układu funkcjonalnego,
14) montaż obiektów małej architektury (śmietniki, stojaki rowerowe, ławki).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 10:00


» Location

ul. Rybaki 3
Czarnków 64-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Czarnków
ul. Rybaki 3
Czarnków 64-700
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in