„Remont magazynów przeciwpowodziowych”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu magazynów przeciwpowodziowych zlokalizowanych
w Grotnikach Dużych w gminie Nowy Korczyn należących do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach.
2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Uzupełnieniem Opisu przedmiotu zamówienia jest: Przedmiar robót – Załącznik nr 2 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Załącznik nr 3 do SIWZ
4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.
5. Wszystkie wskazane nazwy wyrobów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Ilekroć w dokumentacji postepowania wskazane są znaki towarowe, nazwy wyrobów, patenty, pochodzenie, normy, źródła lub szczególne procesy charakteryzujące określone produkty dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, oznacza to, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, i że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. W takim przypadku Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone
w dokumentacji postepowania, w tym w szczególności charakteryzują się parametrami technicznymi, standardami jakościowymi, eksploatacyjnymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
6. Kolejność wykonywania prac remontowych Zamawiający ustali z Wykonawcą po podpisaniu umowy.
7. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp i określa je stosownie
do art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
- osób, które przy realizacji zamówienia będą wykonywać prace malarskie.
9. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
10. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju
na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę,
a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.05.2020 | 11:30


» Location

Aleja IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Dismantling services

» Buyer data

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Aleja IX Wieków Kielc 3
Kielce 25-516
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in