1. „Modernizacja drogi w Czernicy zlokalizowanej na działkach nr 13, 19 i 246/3” 2. „Przebudowa drogi w Czernicy zlokalizowanej na działkach nr 644 i 646/3”

» Notice description

ZADANIE I

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zamówienia: „Modernizacja drogi w Czernicy zlokalizowanej na działkach nr 13, 19 i 246/3”
Szczegółowy zakres robót zawarty jest w niżej wymienionych opracowaniach:
Zakres robót obejmuje:

. Powierzchnie i długości elementów podlegających przebudowie:
. powierzchnia jezdni – 2000m2,
. szerokość jezdni – 3m,
. długość ścieku – 270mb,
. pobocza – 600m2,
. zjazdy – 220m2,
. wymiana balustrady – 80mb.
. Przekrój poprzeczny – konstrukcyjny.
Odcinek A-B-C-D(odcinki z pełną konstrukcją)
. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm – AC-0/11-S,
. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6cm – AC-0/16-W,
. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna gr. 25cm (tłuczeń 0-31,5),
. stabilizacja Rm 1,5-2,5MPa grub. 15cm.
Odcinek C-D zaznaczony na pzt
. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm – AC-0/11-S,
. warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6cm – AC-0/16-W,
. podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mech. grub. 25 cm,
. stabilizacja towarowa Rm= 2,5Mpa grubości 15cm,
. geowłókninę separacyjno- filtracyjną stabilizującą warstwy nośne.
. Zaplanowano także remont mostu poprzez remont zaprawami PCC oraz wykonanie nowej izolacji wraz w wymianą barier na moście.
.
W związku z planowaną budową w późniejszym terminie oświetlenia ulicznego przedmiotowej drogi w ramach zadania należy wykonać prace polegające na wbudowaniu rury osłonowej pod kabel zasilający na całej długości drogi ( po prawej stronie drogi ).

ZADANIE 2

„Przebudowa drogi w Czernicy zlokalizowanej na działkach nr 644 i 646/3”

. Powierzchnie i długości elementów podlegających przebudowie:
. długość odcinka – 147mb,
. powierzchnia jezdni – 550m2,
. szerokość jezdni – 3m,
. długość ścieku – 50mb,
. pobocza – 126m2,
. zjazdy – 150m2,
. krawężnik najazdowy – 213mb,
. opornik – 105mb.
. Nawierzchnię drogi gminnej w Czernicy zaprojektowano w następującej konstrukcji:
. warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11 gr. 4 cm – AC-0/11-S,
. warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 0/16 gr. 6cm – AC-0/16-W,
. podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie warstwa górna gr. 25cm (tłuczeń 0-31,5),
. stabilizacja Rm 1,5-2,5MPa grub. 15cm.
. Zaplanowano remont istniejącego mostu poprzez wymianę poręczy ochronnych na nowe, remont istniejącego muru oporowego, oraz wykonanie nowej izolacji mostu. Izolacja mostu polegać będzie na dokładnym oczyszczeniu płyty mostu zagruntowanie środkiem chemicznym płyty mostu oraz wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej, remont muru polegać będzie na uzupełnieniu ubytku spoin, uzupełnieniu kamieni i spoin w skrzydle mostu oraz oczyszczenie z roślinności. Barierę wymienić na nową U-11a.

W związku z planowaną budową w późniejszym terminie oświetlenia ulicznego przedmiotowej drogi w ramach zadania należy wykonać prace polegające na wbudowaniu rury osłonowej pod kabel zasilający na całej długości drogi ( należy ustalić z Zamawiającym po której stronie drogi rura osłonowa ma zostać zamontowana).

Na każde zadanie należy wystawić osobną fakturę VAT.

W ramach zadania należy wykonać aktualizację ewidencji dróg w oprogramowaniu Road Man i i uzupełnić w aplikacji LP-Portal na licencji LEHAMN + PARTNER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

3. W ramach zadania należy opracować i uzgodnić projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2020 | 09:00


» Location

ul. Długa 63
Jeżów Sudecki 58-521
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Jeżów Sudecki
ul. Długa 63
Jeżów Sudecki 58-521
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in