Prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej w Stanisławowie Pierwszym

» Notice description

1. 45210000 – 2 „Roboty budowlane w zakresie budynków”
2. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Wymiana posadzki w pomieszczeniach pryszniców szatni damskiej i męskiej w budynku szkoły – około 90 m2
- usunięcie starej posadzki wraz warstwą izolacji i szlichty cementowej
- wykonanie nowej posadzki wraz warstwą izolacji ciężkiej z papy termozgrzewalnej, szlichty
cementowej,
- izolacji powłokowej i ułożenie płytek gresowych
2) Docieplenie poddasza – około 1500 m2.
- uzupełnienie izolacji cieplnej z wełny mineralnej
3) Modernizacja dachu nad salą gimnastyczną – około 160 m2.
- częściowe przełożenie pokrycia dachu
- przyklejenie papy termozgrzewalnej z gruntowaniem na połączeniach pokrycia dachu
4) Wzmocnienie konstrukcji daszków i pergol.
- naprawa i wymiana elementów konstrukcyjnych zadaszenia nad wejściem do budynku i pergol na patio – około 100 m2
- wzmocnienie i wymiana łacenia dachu– około 190 m2
- impregnacja konstrukcji – około 50 m2
5) Malowanie korytarza pierwszego piętra w budynku szkoły – pow. około 660 m2
- drobne naprawy - pęknięcia i uszkodzenia tynku
- pomalowanie sufitu i ścian farbami plamoodpornymi.
3. Zamówienie obejmuje także obowiązki Wykonawcy polegające na powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa „Przedmiar robót” dotyczący robót objętych niniejszym postępowaniem, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia związanych z:
- brygadzista - min. 1 osoba,
6. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917, z późn. zm.).
7. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej.
8. Wymogi, o których mowa w ust. 5-7, dotyczą również podwykonawców.
9. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 7 będą anonimizowane.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

21.05.2020 | 10:00


» Location

Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta
Pl. Wolności 1
Nieporęt 05-126
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in