„Doposażenie 12 szkół z terenu Gminy Radomyśl Wielki w narzędzia TIK oraz wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny”

» Notice description

Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
1. Część nr 1: Wyposażenie szkół w narzędzia TIK
Zamówienie obejmuje dostawę m.in.: drukarki, tabletów, tablic interaktywnych, projektorów, monitorów interaktywnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 5.1 do SIWZ.
2. Część nr 2: Wyposażenie szkoły w Dulczy Małej w sprzęt rehabilitacyjny
Zamówienie obejmuje dostawę bieżni sportowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu cenowym stanowiący Załącznik nr 5.2 do SIWZ.
3. Wykonawca dokona zakupu i dostawy wyposażenia wyszczególnionego w formularzach cenowych, montażu i instalacji oraz uruchomienia urządzeń, które tego wymagają. Wykonawca dokona również instruktażu dla osób wskazanych przez Dyrektorów w obsłudze i eksploatacji wyposażenia. Zaoferowany sprzęt i wyposażenie mają być fabrycznie nowe oraz dopuszczone do obrotu i używania na terytorium Polski.
Oferowane urządzenia i oprogramowanie ma zostać dostarczone, zainstalowane, uruchomione i skonfigurowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy. Po wdrożeniu całej infrastruktury sprzętowej i programowej, system ma być gotowy do pracy bez konieczności wykonania dodatkowych czynności ze strony Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnia obsługi serwisowej w okresie obowiązywania gwarancji.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony jest w formularzach cenowych stanowiących cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Szczegółowa specyfikacja dostaw określa minimalne parametry techniczno- użytkowe.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

15.05.2020 | 10:00


» Location

Rynek 32
Radomyśl Wielki 39-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Photographic equipment

» Buyer data

Gmina Radomyśl Wielki
Rynek 32
Radomyśl Wielki 39-310
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Audio/video devices and photography category published on OnePlace in last 10 days.

There are no notices meet the criteria