„Przebudowa drogi powiatowej nr 4453 S ul. Prusa w Czechowicach - Dziedzicach wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą gminną nr 350012 S (ul. Barlickiego) na rondo”

» Notice description

Zakres opracowania obejmuje przebudowę ul. Prusa (droga powiatowa 4453S) oraz rozbudowę skrzyżowania ul. Prusa z ul. Barlickiego – na małe rondo, w szczególności:
1) przebudowę drogi powiatowej nr 4453S oraz rozbudowę dróg na odcinkach dojazdów do ronda, w zakresie jezdni, o łącznej długości 1029 mb,
2) budowę/ przebudowę/ rozbudowę istniejących chodników
3) budowę/ przebudowę zatok autobusowych
4) przebudowę 1 peronu autobusowego
5) budowę/ przebudowę zjazdów
6) budowę zatok postojowych
7) budowę/ przebudowę/ rozbudowę kanalizacji deszczowej, o łącznej długości 978 mb
8) budowę/ rozbudowę oświetlenia ulicznego
9) przebudowę sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i gazowej
10) przebudowę kolidującego z inwestycją wodociągu
11) przebudowę ogrodzeń
12) budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome)

Parametry techniczne projektowanej drogi i skrzyżowania:
1) droga powiatowa ul. Prusa: jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa
2) klasa drogi: lokalna „L”
3) kategoria ruchu: KR 3
4) obciążenie ruchem: 115 kN/oś
5) prędkość projektowa: dla drogi - Vp = 40 km/h, dla ronda - Vp = 30 km/h
6) podstawowa szerokość jezdni: 6,00 m (2 x 3,00 m) i 6,50 m (2 x 3,25 m), na rondzie 5,50 m
7) pochylenie poprzeczne ulicy daszkowe 2% względnie jednostronne 2%, na rondzie 2,5%
8) podstawowa szerokość ciągów pieszych 2,0 m
9) rondo: średnica zewn. 29,5 m, średnica wewn. 13,5 m, szer. pierścienia 2,5 m, szerokość jezdni 5,5 m

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy, które stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2020 | 09:00


» Location

ul. Piastowska 40
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Bielski
ul. Piastowska 40
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in