Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsja asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu patcher, na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego w ilości do 400 ton

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami przy użyciu remontera drogowego typu patcher, na drogach powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego w ilości do 400 ton.

2. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu zapoznania się ze specyfikacją i warunkami realizacji przedmiotu zamówienia oraz dokonania oceny dokumentów i informacji przekazanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego.

3. Szczegółowy zakres robót zawiera:
 oczyszczenie remontowanego miejsca sprężonym powietrzem z kurzu, luźnej ziemi i błota,
 spryskanie emulsją asfaltową dna i krawędzi remontowanego miejsca,
 wbudowanie pod wysokim ciśnieniem mieszanki grysu bazaltowego, o frakcji w zależności od głębokości i powierzchni remontowanego miejsca, z emulsją asfaltową,
 zasypanie pod ciśnieniem remontowanego miejsca suchym grysem frakcji 2/5 mm,
 zamiatanie – usunięcie luźnych grysów z nawierzchni jezdni.

Do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga użycia grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2/5 i 5/8 mm oraz emulsji asfaltowej modyfikowanej szybkorozpadowej.

Zamawiający nie dopuszcza przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych i temperatury otoczenia niższej niż +10 stop. C oraz temperatury remontowanej nawierzchni niższej niż +5 stop. C przy emulsji asfaltowej.

Remont nawierzchni rozliczany będzie wg faktycznie wbudowanych ilości materiałów (grysy + emulsja). Na bieżąco Zamawiający będzie zlecał pisemnie lub telefonicznie Wykonawcy zakres robót, który odbierany będzie przez przedstawicieli Zamawiającego. Każdorazowo Zamawiający zobowiązany będzie do wskazania przedstawicielowi Wykonawcy miejsca robót. Natomiast Wykonawca zobowiązany będzie do:
 uzyskania pozwolenia na przystąpienie do robót w zależności od warunków atmosferycznych,
 zapoznania się z warunkami w terenie i szczegółowego uzgodnienia zakresu prac
z przedstawicielem Zamawiającego,
 powiadomienia o zakończeniu robót w danym dniu celem sprawdzenia ilości wyrobionego materiału,
 przedstawienia wagi wbudowanego materiału z każdego dnia roboczego – ważenie remontera na koszt Wykonawcy, przy udziale przedstawiciela Zamawiającego, który dostępny jest dla Wykonawcy w godzinach pracy urzędu.
 dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowo obmiaru ilości wbudowanego materiału,
 ponoszenia wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem frontu robót i dozoru wykonywanych w ramach umowy robót od dnia ich rozpoczęcia do dnia odbioru przez Zamawiającego,
 wykonania na koszt własny projektu tymczasowej organizacji ruchu i oznakowania miejsc, na których będą powadzone roboty, związane z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zapewnia oznakowanie tymczasowe, jego utrzymanie i demontaż,
 ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami.
 ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
 ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,
 zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,
 dbania o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
 usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia,
 ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,
 niezwłocznego informowania Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.
 prowadzenia dziennika robót i udostępnianie go na każde żądanie przedstawicielowi Zamawiającego i innym upoważnionym do tego osobom.
 po każdorazowym zakończeniu robót w danym dniu roboczym, Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren realizacji przedmiotu zamówienia celem dopuszczenia go do ruchu drogowego.
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Zastosowane materiały winny posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, być zgodne z kryteriami technicznymi określonymi w polskich normach lub aprobatą techniczną, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. Wyżej wymienione dokumenty Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze częściowym i końcowym.
Wykonawca przy każdorazowym dostarczeniu materiału jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu obmiar wbudowanego materiału oraz okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jakie będą występować ilości uszkodzeń (ubytków, wyboi) w nawierzchniach bitumicznych, w ciągach dróg powiatowych (teren Powiatu Poddębickiego). Przewidywana ilość materiałów do wbudowania – do 400,00 Mg. Ilości przewidywanych napraw w zależności od potrzeb mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Podane ilości robót mają charakter orientacyjny i posłużą one do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy.
Zlecenie usług w ilości nie powodującej osiągnięcia przez Wykonawcę wynagrodzenia za wykonanie całego przedmiotu zamówienia nie uprawnia go do żądania zamówień uzupełniających, dodatkowych lub innych, a także roszczeń o wypłacenie w całości wynagrodzenia za przedmiot zamówienia. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie jedynie za rzeczywiście zlecone, wykonane i odebrane usługi.
Odbioru robót dokonuje Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę.
Z czynności odbioru sporządza się protokół z uwzględnieniem obmiaru powierzchni wykonanych robót i ilości wbudowanego materiału. Zakończenie zleconych robót oraz gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie. Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Realizacja robót prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.
W okresie od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich odbioru Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość wynagrodzenia umownego.
Długość dróg objętych zamówieniem wynosi ok. 300 km. Wykaz dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Powiatu Poddębickiego stanowi załącznik do SIWZ do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu.

4. Informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a - obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego Zamówienia obejmującego wykonanie robót budowlanych są zobowiązani do zatrudnienia pracowników
na podstawie umowy o pracę, których wykonywanie pracy zostało ustalone w sposób zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1666). Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych wykonujących czynności związane z robotami remontowymi na drogach, w tym również operatorów sprzętu.
2) Wykonawca oraz jego Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
lub umowy o podwykonawstwo zobowiązani są przedłożyć Zamawiającemu wykaz osób,
o których mowa wyżej zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych osób, czynności jakie będą wykonywali oraz rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu.
W przypadku zmian osób zatrudnionych przy realizacji zamówienia Wykonawca
lub Podwykonawca obowiązany jest przedstawić Zamawiającemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza się, aby przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi osobiście wykonywali czynności związane z przedmiotem niniejszego zamówienia.
3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych na miejscu wykonywania robót wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. Zamawiający lub upoważniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczególności do:
a) kontroli zgodności przedstawionego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykazu osób ze stanem faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robót,
b) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji,
d) żądania przedłożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień w przypadku wątpliwości
w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów.
4) Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.
5) Za każdy stwierdzony przypadek wykonywania czynności przez osoby wskazane powyżej, które nie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub w przypadku wykonywania tych czynności na innej podstawie niż umowa o pracę, Zamawiający uprawniony jest do naliczania kary umownej.
6) Za nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 i 3, a także uaktualnionego wykazu, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowe nieprzedłożenie dokumentu lub/i wykazu na wezwanie Zmawiającego.
7) Wymóg ten dotyczy również podwykonawców wykonujących prace związane z przedmiotem zamówienia.
8) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

6. Wymagania jakościowe i materiałowe.
Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z użyciem materiałów i urządzeń własnych. Do wykonania Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów fabrycznie nowych, gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia atestów i certyfikatów na każde żądanie Zamawiającego.
Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.
Przywołane pozycje katalogów, nakładów rzeczowych w przedmiarach stanowią jedynie podstawę - wskazówki do ustalenia szczegółowego opisu i zakresu robót. Natomiast nie stanowią podstawy dla Wykonawcy do ustalenia nakładów rzeczowych i cen w jego ofercie.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i pod warunkiem, że zagwarantują one wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gor¬szych od założonych w ww. dokumentach

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.05.2020 | 12:00


» Location

ul. Łęczycka 16
Poddębice 99-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiat Poddębicki w imieniu którego działa Zarząd Powiatu w Poddębicach
ul. Łęczycka 16
Poddębice 99-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in