„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.100.000,00 zł”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Gminie Świątki długoterminowego
kredytu w walucie polskiej, w wysokości 1.100.000,00 zł słownie : jeden milion sto tysięcy
złotych 2. Zakres zamówienia: 1) Kwota kredytu – 1.100.000,00 zł. 2) Okres kredytowania –
do 31 grudzień 2035 r., 3) Postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego – w terminie
pięciu dni od dnia zawarcia umowy, przez przekazanie środków na rachunek podstawowy
Zamawiającego nr 47 8857 1025 3001 0000 0101 0001. 4) Spłata kredytu – w ratach pół
rocznych i kwartalnych a) pierwsza rata płatna 30.03.2021 w kwocie 2.500,00 zł płatne przez
okres lat 2021-2023 płatnych na ostatni dzień miesiąca półrocza tj. czerwca i grudnia, b)
następnie od 31.03.2024r. do 31.12.2024 roku raty kwartalne w kwocie po 2.500,00 zł. płatne
na ostatni dzień m-ca każdego kwartału, c) następnie od 31.03.2025 do 31.12.2029 raty
kwartalne w kwocie po 12.500,00 zł. płatne na ostatni dzień każdego m-ca kwartału, d)
następnie od 31.03.2030 do 31.12.2034 r raty kwartalne w kwocie po 25.000,00 zł. płatne na
ostatni dzień m-ca każdego kwartału, e) następnie od 31.03.2035 do 31.12.2035 raty kwartalne
w kwocie po 81.250,00 płatne na ostatni dzień m-ca każdego kwartału, 5) Oprocentowanie
kredytu - według zmiennej stopy procentowej dla depozytów WIBOR 1M (PLN) wyliczanej
jako średnia arytmetyczna z notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane
będą odsetki, powiększonej o marżę Wykonawcy. Marża Wykonawcy wyrażona w punktach
procentowych pozostaje na niezmienionym poziomie w całym okresie kredytowania. 6)
Termin zapłaty prowizji przez Zamawiającego (jeśli będzie wymagana) – w dniu uruchomienia
kredytu. 7) Spłata odsetek od kredytu w terminach kwartalnych - w ostatnim dniu miesiąca
kwartału począwszy od miesiąca września 2021 roku. 8) Płatność odsetek w terminach, o
których mowa w pkt.7) będzie bezwzględnie wymagalna. Skutki nie wywiązania się z
płatności określi umowa przygotowana przez Wykonawcę, zgodnie z ustawą Prawo bankowe.
9) Płatność rat kapitałowych w terminach, o których mowa w pkt. 4) nie będzie bezwzględnie
wymagalna, pod warunkiem złożenia przez Zamawiającego pisemnego wniosku o odroczenie
płatności o czas oznaczony przy czym: a) wniosek powinien być złożony Wykonawcy przed
terminem płatności raty kapitałowej, b) oznaczony czas przesunięcia płatności raty kapitałowej
nie może wykraczać poza okres kredytowania, c) niespłacona rata kapitałowa będzie wchodziła
w skład niespłaconej części kapitału i zostanie oprocentowana na zasadach określonych w
umowie. d) z tytułu przesunięcia terminu spłaty raty kapitałowej w okresie kredytowania
Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat lub prowizji. 10) Zamawiający zastrzega sobie
prawo: a) spłaty większej kwoty kapitału niż rata roczna; b) wcześniejszej spłaty całości lub
części kredytu, bez dodatkowych prowizji i opłat związanych z obsługą kredytu; 11) Za spłatę
rat kredytu oraz odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek Wykonawcy.
Jeżeli termin płatności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, spłata odsetek
następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu ustawowo wolnym od pracy.
12) Kredyt nie będzie obciążony innymi należnościami i opłatami niż wymienione w ofercie
Wykonawcy. 13) Sposób płatności - przelew. 14) Forma zabezpieczenia kredytu - weksel
własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Podpisanie deklaracji wekslowej oraz
oświadczenia o poddaniu się egzekucji z tytułu wystawienia weksla nastąpi równocześnie z
podpisaniem umowy kredytu. 15) Zamawiający przedstawi na żądanie Wykonawcy dokumenty
potwierdzające wykorzystanie kredytu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.05.2020 | 12:00


» Location

Świątki 87
Świątki 11-008
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

Gmina Świątki
Świątki 87
Świątki 11-008
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in