Remont balkonów z robotami towarzyszącymi w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na wykonaniu robót remontowych balkonów oraz robót towarzyszących w budynkach wielorodzinnych w Gołdapi przy ul. Żeromskiego 12 i 12A, zgodnie z SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia, STWiOR i przedmiarami robót.
Zakres robót obejmuje:
- wykonanie robót budowlanych remontowych zewnętrznych polegających na kapitalnym remoncie warstw wierzchnich balkonów oraz robót towarzyszących wg opisu przedmiotu zamówienia, STWiOR i przedmiarów robót;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz warunki wykonania zamówienia zawarte są w załącznikach do SIWZ, tj. w:
1) Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ);
2) Przedmiarach robót (Załącznik nr 8 do SIWZ);
3) Wzorze umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ);
4) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) (Załączniki nr 9 do SIWZ);

Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie i muszą być prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla osób przebywających w budynku, przy korzystaniu
z ogólnodostępnych ciągów komunikacyjnych w budynku. Wykonawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i usunięcie ewentualnych szkód spowodowanych przez pracowników. Wykonawca w ramach wykonywanych robót remontowych w pokojach
i innych pomieszczeniach obiektu będzie dokonywał wyniesienia i wniesienia wyposażenia i innych przedmiotów (szafy, szafki, krzesła, biurka itp.). Całość prac wykonywana będzie wg ściśle ustalonego z Zamawiającym harmonogramem robót z podziałem na etapy poszczególnych prac.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.05.2020 | 11:00


» Location

ul. Nowowiejska 26 A
Warszawa 00-911
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26 A
Warszawa 00-911
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in