Dostawy artykułów spożywczych

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia stanowią dostawy artykułów spożywczych w ilościach i asortymencie określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ, w podziale na pakiety: 1 – 6.
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
15 80 00 00 - 6 różne produkty spożywcze
15 81 00 00 - 9 pieczywo świeże produkty piekarskie i ciastkarskie
03 22 10 00 - 6 warzywa
03 22 20 00 - 3 owoce i orzechy
15 88 40 00 - 8 produkty dla niemowlat
15 51 11 00 - 4 mleko pasteryzowane
15 88 00 00 - 0 specjalne produkty odżywcze

3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
4. Wszystkie oferowane produkty muszą być pełnowartościowe, produkowane zgodnie z obowiązującymi normami i standardami oraz zgodnie z zasadami HACCP.
5. Zamawiający wymaga aby oznakowanie dostarczonego produktu było zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz.U.2015, poz. 29). Na opakowaniu powinny znajdować się: termin przydatności do spożycia, sposób przechowywania, waga netto, skład, informacje żywieniowe – wartość odżywcza, dokładny adres producenta.
6. Zamawiający wymaga, aby transport dostarczonego produktu odbywał się w warunkach zapewniających zachowanie ciągu temperaturowego zgodnie z zaleceniem producenta.
7. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, nazw patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane artykuły będą o takich samych lub lepszych parametrach jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do artykułów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy oferowane przez wykonawcę artykuły będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 11:00


» Location

ul. Cicha 14
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Ready meals and special nutritional products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cicha 14
Lubartów 21-100
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in