POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA DOSTAWY ŚRODKÓW HIGIENIZACJI I SPRZĘTU GOSPODARCZEGO, sprawa nr 23P/PN/2020

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higienizacji i sprzętu gospodarczego do utrzymania higieny.
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części:
Część 1 – środki higienizacji,
Część 2 – sprzęt gospodarczy.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru oznakowanego zgodnie z Decyzją nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do Resortu Obrony Narodowej. Minimalna trwałość etykiety musi wynosić co najmniej 24 miesiące.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ –opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.05.2020 | 12:00


» Location

Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Accessories

» Buyer data

44 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Słubicka 10
Krosno Odrzańskie 66-600
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in