Dostawa kompletnego fabrycznie zmontowanego układu korbowo - tłokowego z blokiem do samochodu Mercedes Benz Sprinter 316 CDI

» Notice description

Nazwa: Dostawa kompletnego fabrycznie zmontowanego bloku silnika do Mercedes Benz Sprinter
Opis:
Ilość: 1 [szt.]

Wymagania dodatkowe:
Dodatkowe koszty (Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Termin realizacji (... dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
Warunki płatności (Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję")
offer_value (Wartość oferty)

Opis i specyfikacja:


1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego fabrycznie zmontowanego bloku silnika (blok silnika, wał korbowy, tłoki bez głowicy, miski olejowej i osprzętu) o numerze katalogowym A651010422680 do pojazdu marki Mercedes Benz Sprinter 316 CDI, rok prod. 2011, nr VIN WDB9066331S629480.
2. Wymagany termin realizacji : 7 dni roboczych od daty złożenia pisemnego zamówienia w formie e-mail.
3. Usługa jednorazowa bez zawierania umowy.
4. Dostawa zamowienia i koszt dostawy po stronie wykonawcy
Adres dostawy:
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
Stacja Obslugi w Zaczerniu
36-062 Zaczernie 187
5. Jedynym kryterium oceny i wyboru orerty będzie cena brutto za realizację przedmiotu zamówienia . Podana cena towaru musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy łącznie z kosztami dostawy.
6. Gwarancja na dostarczony podzespół minimum 24 miesiace.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo :
- odwołania postępowania, unieważnienia go w każdym czasie bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie,
- zamknięci postępowania bez dokonania wyboru ofert.
8. Ofertę należy złożyć przez Platformę Zakupową KWP w Rzeszowie. Składanie ofert przez Platformę Zakupową zapewnia transparentność postępowania w wyborze ofert (oferty składane w inny sposób nie będą przyjmowane).
9. Warunki płatności : przelew 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury wg. mechanizmu podzielonej platności, potwierdzonej protokołem dostawy, którego wzór stanowi zał. nr 1,
Dane do faktury:
Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-063 Rzeszów
NIP: 8130269288
10. W przypadku wyboru Wykonawcy KWP w Rzeszowie za pośrednictwem Platformy Zakupowej Open Nexus poinformuje Oferentów o wyniku postępowania .
11. W przypadku pytań :
- technicznych lub merytorycznych proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym dolnym rogu formularza ,, Pytania do specyfikacji" lub pod nr telefonu 17 858 28 95,
- związanych z obsługą platformy proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr tel. 22 10102 02, czynnym od pn-pt w godz. 8.00 - 17.00.
Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja . Akceptując regulamin użytkownik wyraża zgodę na jego wszelkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania . Jeżeli nie wyrażasz zgody na powyższe warunki - proszę nie składać swojej oferty.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.05.2020 | 12:58


» Location» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie


» Contact details

Available after sign in

Sign in