wykonanie rozbiórki samowolnie rozbudowanych części budynków na terenie nieruchomości administrowanych przez ZLM w Łodzi zgodnie z zaleceniami decyzji PINB, w podziale na 3 części .

» Notice description

Część 1 – ul. Nagietkowa 4 m 2
Wykonanie rozbiórki przybudówki (WC, przedpokój, taras) budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Nagietkowej 4 w zakresie lokalu numer 2 wraz z wykonaniem robót towarzyszących i sporządzeniem mapy geodezyjnej powykonawczej - zgodnie z decyzją PINB 100/2020 z dnia 31.01.2020 roku oraz z załączoną dokumentacją, kosztorysem nakładczym i STWiOR.
5.1.2. Część 2 – ul. Rumiankowa 7 m 3
Wykonanie rozbiórki samowolnie rozbudowanej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rumiankowej 7 w zakresie lokalu nr 3 wraz z wykonaniem robót towarzyszących i sporządzeniem mapy geodezyjnej powykonawczej - zgodnie z decyzją PINB 101/2020 z dnia 31.01.2020 roku oraz z załączoną dokumentacją, kosztorysem nakładczym i STWiOR.
5.1.3. Część 3 – ul. Żywokostowa 6 m 3
Wykonanie rozbiórki samowolnie rozbudowanej części budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Żywokostowej 6 m 3 tj. pomieszczenia przedpokoju i pokoju wraz z wykonaniem robót towarzyszących i sporządzeniem mapy geodezyjnej powykonawczej - zgodnie z decyzją PINB 102/2020 z dnia 31.01.2020 roku oraz z załączoną dokumentacją, kosztorysem nakładczym i STWiOR.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania robót zgodnie z (odpowiednio dla każdej z części):
- przedmiarami robót / kosztorysami nakładczymi stanowiącymi załączniki do SIWZ,
- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,
- wymaganiami technicznymi ujętymi w normach państwowych i innych Rozporządzeniach, w zakresie wykonania robót oraz ich odbioru końcowego.

Zamawiający w przedmiocie zamówienia będzie wymagał od Wykonawcy:
a) prowadzenia robót budowlanych pod ścisłym nadzorem osób uprawnionych, posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz przynależnych do właściwej izby samorządu zawodowego i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego wyznaczonego przez Zamawiającego;
b) stosowania materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
c) okresu gwarancyjnego na wykonane roboty budowlane min. 36 miesięcy;
d) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401, ze zm.);
e) odpowiedzialności za jakość wykonanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją;
f) odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów w zakresie p/poż;
g) odpowiedzialności za całość szkód powstałych na skutek prowadzonych robót;
h) przestrzegania praw osób trzecich, gdyż wszelkie spory z tego wynikające mogą być rozstrzygane na drodze sądowej w sądach powszechnych.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 12:00


» Location

Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Lokali Miejskich
Al. Tadeusza Kościuszki 47
Łódź 90-514
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in