Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie – Etap I (numer postępowania: 9/ZP/20)

» Notice description

1. Przedmiotem udzielanego zamówienia jest wykonanie nw. robót budowlanych w budynku Przedszkola nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Nowolipie 31A w Warszawie, który jest ujęty w gminnej ewidencji zabytków nieruchomych, w szczególności:
a) remont elewacji i gzymsów;
b) wykonanie nowego pokrycia dachu z papy;
c) remont kominów;
d) docieplenie stropodachu;
e) wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich;
f) demontaż i montaż instalacji odgromowej;
g) wymiana balustrad i krat;
h) remont tarasów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres prac oraz wymagania dot. wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą niżej wymienione dokumenty:
a) projekt budowlany (branża budowlana, sanitarna i elektryczna), wraz z:
- informacją o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- zaleceniami konserwatorskimi z dnia 26.03.2018 r.
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (branża budowlana, sanitarna i elektryczna),
c) decyzja o pozwoleniu na budowę 17/N/2020 z dnia 10.02.2020 r.,
d) przedmiar robót mający charakter informacyjny/pomocniczy
ww. dokumentacja stanowi załącznik nr 10 do SIWZ,
oraz wzór umowy - stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga!
Ww. Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem także:
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
- remont i docieplenie cokołu i ścian piwnicznych;
- wymianę instalacji centralnego ogrzewania;
- remont budynku gospodarczego.
Roboty te nie są objęte niniejszym zamówieniem i nie będą wykonywane w ramach udzielanego zamówienia. Robót tych nie należy wyceniać i uwzględniać w cenie oferty.

3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności dotyczące prac ogólnobudowlanych i elektrycznych, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Zgodnie z treścią § 3 ust. 2 wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy zł 00/100), przez cały okres trwania umowy, która obejmować będzie jego odpowiedzialność kontraktową jak i deliktową.

5. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 570.285,31 zł.

6. Gwarancja i rękojmia:
Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy. Wykonawca może zaproponować wydłużenie okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia do 60 miesięcy.
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia stanowi kryterium oceny ofert – patrz cześć XIII SIWZ.
Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy - § 11 ust 4 wzoru umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

13.03.2020 | 09:00


» Location

Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
Al. Solidarności 90
Warszawa 01-003
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in