Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji chłodzenia magazynu sadzonek w Leśnictwie Szkółkarskim Przecław.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie wewnętrznej instalacji chłodzenia magazynu sadzonek w Leśnictwie Szkółkarskim Przecław”.
Przewidywany do wykonania zakres robót dla każdej z części zamówienia zawierają załączone dokumenty w postaci Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (dalej „STWiORB”) oraz Przedmiar Robót. Z uwagi na ryczałtowy charakter umownego wynagrodzenia załączony „Przedmiar robót” stanowi element pomocniczy przy kalkulacji ceny ofertowej. Roboty muszą być wykonane zgodnie z SIWZ, Projektem Wykonawczym, STWiORB, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami w tym zakresie. W związku z powyższym, Wykonawca nie może żądać wynagrodzenia za prace nie ujęte w „Przedmiarze robót”, a wykonane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nawet wtedy, gdyby w czasie zawierania umowy w ogóle nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
Miejsce realizacji:
Nadleśnictwo Tuszyma, Leśnictwo Szkółkarskie Przecław, adres: ul. 3-go Maja 88b, 39-320 Przecław, działka nr ewid. gr.1230/1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 09:30


» Location

Tuszyma 147 147
Tuszyma 39-321
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tuszyma
Tuszyma 147 147
Tuszyma 39-321
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in