„Remont budynku nr 22 na terenie kompleksu K - 465 Osowiec”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
„Remont budynku nr 22 na terenie kompleksu K – 465 Osowiec”

CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45261000-4 Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Zakres przewidzianych robót remontowych obejmuje:
1. Roboty remontowe przygotowawcze
 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych.
 Zagospodarowanie odpadów.
2. Remont elementów i pokryć dachowych
 Remont pokrycia dachu i wymiana na blachę trapezową powlekaną.
 Remont elementów więźby dachowej.
 Wymiana obróbek blacharskich.
3. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
 Wymiana części nadziemnej instalacji odgromowej.
 Wykonanie pomiarów i badań urządzenia piorunochronnego.
4. Remont rampy przeładunkowej
 Remont podpór płyty głównej rampy.
 Remont płyty głównej wraz ze zbrojeniem.
 Wymiana izolacji stóp i fundamentów oraz podpór rampy.
 Remont schodów rampy.
 Malowanie pasów komunikacyjnych i ostrzegawczych.
 Montaż kątowników ochronnych.
5. Remont pomieszczeń magazynowych.
 Remont posadzki w magazynie.
 Wykonanie ścianki działowej wraz z tynkami.
 Odnowienie powłok malarskich.
 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 Wymiana krat okiennych.
 Malowanie pasów komunikacyjnych.

UWAGA:
Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.
Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia.

Warunki realizacji robót:

1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00, praca w innych godzinach oraz w pozostałe dni, tylko po pisemnym zaakceptowaniu przez Komendanta 25 WOG w Białymstoku oraz Użytkownika – Kierownika Składu Osowiec.
2. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie dla użytkownika – Kierownika Składu Osowiec listy pracowników i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek tymczasowych przez służby ochrony. W przypadku zmiany lub nowych pracowników winna być zachowana procedura dopuszczenia do pracy na terenie Składu Osowiec.
3. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu.
4. Przed rozpoczęciem robót wszyscy pracownicy winni okazać aktualne zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie informacji niejawnych zgodnie z Ustawą z dn. 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t). z późniejszymi zmianami W przypadku braku szkolenia z zakresu informacji niejawnych zostanie ono przeprowadzone przez pełnomocnika ochrony informacji niejawnych JW 4226 lub osobę przez niego upoważnioną (szkolenie bezpłatne).
5. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest opracowanie i dostarczenie planu BIOZ dla zadania zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane: art. 21a (Dz.U.2019.1186 j.t. z późniejszymi zmianami)
6. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
7. Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.
8. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
9. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania.
10. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu.
11. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
12. Wykonawca oświadcza, iż zawarł na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub ubezpieczenie kontraktu na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. W przypadku przedłużenia czasu realizacji remontu Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopię tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.
13. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazania w 2019 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki.
14. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt.
15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2019.1090. j.t. z późniejszymi zmianami) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: robót dekarskich, przy czym:
15.1. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy.
15.2. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
15.3. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami.
15.4. Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców.
15.5. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 15.3 i 15.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy.
15.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 15.3 i 15.4 powyżej oraz w SIWZ.

Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 05.03.2020 r. o godz. 10:00 na terenie JW w Osowcu.
W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: p. Robertem TUROWSKIM, tel. 261 385 509

Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące.
Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.03.2020 | 09:00


» Location

ul. Kawaleryjska 70
Białystok 15-601
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
ul. Kawaleryjska 70
Białystok 15-601
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in