„Dostawa kruszywa drogowego na potrzeby Gminy Kozy w roku 2020”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kruszywa drogowego naturalnego (tzn. kruszywa mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej formie obróbki), przeznaczonego do utrzymania i modernizacji dróg na terenie Gminy Kozy, spełniającego wymagania normy PN-EN 13242:2010 Kruszywa do niewięzanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
Zamawiający wyklucza możliwości dostawy:
a) kruszywa drogowego wytworzonego na bazie żużla stalowniczego,
b) kruszywa pochodzącego z przerobu surowców poprodukcyjnych z kopalń węgla kamiennego,
c) kruszywa powstającego w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału stosowanego uprzednio w budownictwie,
d) kruszywa dolomitowego.
Szacowane ilości przewidzianego do dostarczenia kruszywa wynoszą:
a) kliniec 16 (20) – 31,5 (32) mm – 50 Mg,
b) kliniec 6 (4;6,3) – 20 mm – 25 Mg,
c) tłuczeń 31,5 – 63 mm – 200 Mg,
d) mieszanka 0 – 31,5 (32) mm – 175 Mg,
e) mieszanka 0 – 63 mm – 150 Mg.

Inne uwarunkowania:
Zamówienie pn. „Dostawa kruszywa drogowego dla potrzeb Gminy Kozy w roku 2020” jest jedną z części zadania dotyczącego bieżącego utrzymania i modernizacji dróg na obszarze Gminy Kozy w roku 2020. Zamawiający będzie udzielał zamówień dotyczących przedmiotowego zadania w częściach, z których każda stanowić będzie przedmiot odrębnego postępowania. Wszystkie ilości asortymentu są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi w oparciu o zamówienia z lat poprzednich oraz zapotrzebowania referatów. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ilości poszczególnych pozycji asortymentu z zastrzeżeniem dokonywania przez Zamawiającego zakupów do maksymalnej kwoty łącznej określonej w § 8 ust. 1 umowy, wynikającej ze złożonej oferty (łączna cena ofertowa). Ilość jednostek może ulec zmianie w przypadku zmiany zapotrzebowania Zamawiającego, warunków pogodowych oraz środków finansowych w budżecie Gminy Kozy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ.
Termin realizacji poszczególnych, pojedynczych zamówień oraz termin realizacji reklamacji wynosi 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przyjmując jako pierwszy dzień, kolejny dzień po telefonicznym lub mailowym zgłoszeniu pojedynczego zamówienia lub reklamacji. Zamawiający będzie zamawiał materiały sukcesywnie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej umowy, i wg. faktycznych potrzeb, co oznacza, że ilość zamawianych materiałów może ulec zmianie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 8 ust.1 umowy. Z tytułu zmniejszenia kwoty wynagrodzenia, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 10:00


» Location

ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Gmina Kozy
ul. Krakowska 4
Kozy 43-340
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.