„Przebudowa ul. Warszawskiej w Żyrardowie”.

» Notice description

- przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów;
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej;
- budowa kanału technologicznego;
-szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa, i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwana dalej STWiORB, stanowiące Załącznik nr 10 i 12 do SIWZ,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.03.2020 | 12:00


» Location

Plac Jana Pawła II 1
Żyrardów 96-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Miasto Żyrardów
Plac Jana Pawła II 1
Żyrardów 96-300
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in