„Utrzymanie, eksploatacja, naprawa, konserwacja i obsługa ujęć wody, sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Stary Zamość

» Notice description

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn. „Utrzymanie, eksploatacja, naprawa, konserwacja i obsługa ujęć wody, sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Stary Zamość w okresie od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.”
2.2. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
65111000-4 Przesył wody pitnej
Dodatkowe kody CPV:
65110000-7 Przesył wody
41110000-3 Woda pitna
65120000-0 Obsługa zakładów oczyszczania wody
65130000-3 Obsługa stacji wody
65100000-4 Usługi przesyłu wody i podobne,
90733900-3 Uzdatnianie lub oczyszczanie wód gruntowych
79993000-1 Usługi zarządzania obiektami budowlanymi i urządzeniami
79993100-2 Usługi zarządzania urządzeniami
65500000-8 Odczyty liczników
45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
50760000-0 Usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej
50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji
50510000-3 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp, zaworów, zaworów odcinających i pojemników metalowych.
2.3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ).
2.3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.3.1.1. Przyjęcie do utrzymania, eksploatacji, naprawy, konserwacji i obsługi ujęć wody podziemnej, sieci wodociągowej, obiektów i urządzeń wodociągowych (w tym wybudowanych i oddanych do użytkowania w trakcie realizacji niniejszej umowy), stanowiących infrastrukturę wodociągową na terenie Gminy Stary Zamość, na okres realizacji niniejszej umowy.
2.3.1.2. Wydobywanie wody podziemnej ze studni na wszystkich ujęciach, dezynfekcja wody na ujęciach (w miejscowości Wierzba poprzez sterylizator wody UV), dezynfekcja urządzeń, sieci i instalacji wodociągowych.
2.3.1.3. Eksploatację studni głębinowych i stacji uzdatniania wody zapewniającą pozyskanie wody w odpowiedniej ilości, odpowiednim ciśnieniem i o parametrach zgodnych
z obowiązującymi przepisami, dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Eksploatację obiektów i urządzeń wodociągowych, a w szczególności rurociągów, przepompowni, stacji redukcyjnych, zbiorników ciśnieniowych, przyłączy (wraz zaworem za wodomierzem głównym, od którego instalacja stanowi własność odbiorcy, a w przypadku braku wodomierza wraz z zaworem głównym zlokalizowanym bezpośrednio za wejściem do budynku lub zasuwą zainstalowaną na przyłączu), zapewniającą całodobowe dostarczanie wody do odbiorców.
2.3.1.4. Prowadzenie dozoru na ujęciach wody podziemnej w celu zapewnienia dobrej jakości wody pitnej i zachowania bezpieczeństwa, w tym maksymalne ograniczenie przedostania się na teren ujęć wody osób nieupoważnionych, dozoru zbiorników ciśnieniowych oraz dozoru nad urządzeniami wodociągowymi w celu kontroli ich poprawnego działania.
2.3.1.5. Całodobowe dostarczanie, z istniejących ujęć wody podziemnej, wody o należytej jakości, o parametrach określonych w obowiązujących przepisach, w ilości co najmniej 0,3 m3 na dobę, pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie większym niż 0,6 MPa (6 barów) u wylotu na zaworze głównym za wodomierzem głównym, do gospodarstw domowych, obiektów działalności gospodarczej i instytucji wymienionych w wykazie nieruchomości przekazanym przez Zamawiającego z uwzględnieniem zmian powstałych
w trakcie realizacji niniejszej umowy.
2.3.1.6. Utrzymanie w należytym stanie technicznym stacji uzdatniania wody, zbiorników ciśnieniowych oraz innych obiektów i urządzeń wodociągowych, w tym przyłączy (wraz zaworem za wodomierzem głównym, od którego instalacja stanowi własność odbiorcy,
a w przypadku braku wodomierza wraz z zaworem głównym zlokalizowanym bezpośrednio za wejściem do budynku lub zasuwą zainstalowaną na przyłączu). Bieżąca konserwacja wszystkich obiektów i urządzeń wodociągowych, w szczególności uzupełnianie wadliwej lub uszkodzonej armatury i wyposażenia, czyszczenie urządzeń i rurociągów. Bieżąca kontrola stanu technicznego studni głębinowych, zbiorników ciśnieniowych, stacji uzdatniania wody, przepompowni, stacji redukcyjnych, rurociągów sieci wodociągowej, hydrantów przeciwpożarowych, wodomierzy, przyłączy (wraz zaworem za wodomierzem głównym, od którego instalacja stanowi własność odbiorcy, a w przypadku braku wodomierza wraz
z zaworem głównym zlokalizowanym bezpośrednio za wejściem do budynku lub zasuwą zainstalowaną na przyłączu).
2.3.1.7. Niezwłoczne usuwanie wszelkich przecieków i nieszczelności na sieciach wodociągowych i przyłączach (wraz zaworem za wodomierzem głównym, od którego instalacja stanowi własność odbiorcy, a w przypadku braku wodomierza wraz z zaworem głównym zlokalizowanym bezpośrednio za wejściem do budynku lub zasuwą zainstalowaną na przyłączu)w celu obniżenia wielkości strat w dostarczaniu wody.
2.3.1.8. Niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii i usterek technicznych, powstałych na ujęciach wody, przepompowniach, stacjach redukcyjnych, sieci wodociągowej, przyłączach wraz z wodomierzami (wraz zaworem za wodomierzem głównym, od którego instalacja stanowi własność odbiorcy, a w przypadku braku wodomierza wraz z zaworem głównym zlokalizowanym bezpośrednio za wejściem do budynku lub zasuwą zainstalowaną na przyłączu), zakłócających ciągłość dostaw wody i prawidłową eksploatację sieci.
2.3.1.9. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych awariach w infrastrukturze wodociągowej będącej w zarządzie Zamawiającego. Przekazywanie Zamawiającemu dokładnych informacji o miejscach tych awarii, ich rodzaju i skali oraz czasu potrzebnego na ich usunięcie.
2.3.1.10. Posiadanie w całodobowej dyspozycji pracowników zdolnych do całodobowej obsługi w zakresie zabezpieczenia miejsca awarii i usuwania awarii wodociągowych zgodnie z pkt. 2.3.1.11, 2.3.1.12, 2.3.1.13, 2.3.1.14 wraz z udostępnieniem numerów telefonów, na które można zgłaszać awarie sieci w godzinach od 6.00 do 22.00.
2.3.1.11. Zabezpieczanie miejsc awarii w ciągu 2 godzin od ich zgłoszenia.
2.3.1.12. Usuwanie awarii, o których mowa w pkt. 2.2.1.8., w ciągu 12 godzin przy zgłoszeniu awarii do godz. 12.00.
2.3.1.13. Usuwanie awarii, o których mowa w pkt. 2.2.1.8., w ciągu 24 godzin przy zgłoszeniu awarii po godzinie 12.00.
2.3.1.14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wynikających z rozległości uszkodzenia lub trudności w dostępie do miejsca uszkodzenia w infrastrukturze wodociągowej, usunięcie awarii, o których mowa w pkt. 2.2.1.8., może trwać dłużej. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień w przypadku wystąpienia takich okoliczności.
2.3.1.15. Informowanie Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody oraz przewidywanym obniżeniu jej jakości, trwających ponad 12 godzin, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym. Niezwłoczne informowanie Odbiorców o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, oraz obniżeniu jakości wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin,
w sposób zwyczajowo przyjęty. Ponadto udzielanie odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji, w szczególności dotyczących prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę usług umowy o zaopatrzenie w wodę, występujących zakłóceń w dostawach wody.
2.3.1.16. Zapewnienie zastępczego punkt poboru wody w przypadku planowanych przerw lub nieplanowanych zaistniałych przerw w dostawie wody nadającej się do spożycia, trwających ponad 12 godzin, informowanie Odbiorców o tym fakcie oraz wskazywanie im lokalizacji zastępczego punktu poboru wody. W powyższym przypadku Wykonawca rozpoczyna dostawę wody (beczkowozem) do odbiorców wraz z upływem okresu 12 godzin przerwy
w dostawie wody. W przypadku przerw w dostawie wody nadającej się do spożycia, trwających do 12 godzin, miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnienie zastępczego punktu poboru wody oraz poinformowanie Odbiorców o tym fakcie oraz wskazanie im lokalizacji zastępczego punktu poboru wody.
2.3.1.17. Prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wydobywanej i dostarczanej wody zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1437 z późn. zm.) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
2.3.1.18. Utrzymywanie sprawności hydrantów przeciwpożarowych, okresowe przeglądy sieci hydrantów przeciwpożarowych – nie rzadziej niż raz na rok, uczestniczenie
w kontrolach sprawności hydrantów przeciwpożarowych realizowanych przez Zamawiającego.
2.3.1.19. Demontaż uszkodzonych wodomierzy, montaż i oplombowanie nowych wodomierzy u odbiorców wody, dostarczonych przez Zamawiającego lub przez odbiorcę wody, w tym u odbiorców rozliczanych ryczałtowo.
2.3.1.20. Utrzymywanie ustanowionych stref ochronnych ujęć wód podziemnych.
2.3.1.21. Określania warunków technicznych i udzielanie zgody na podłączenia do sieci wodociągowej nowym odbiorcom.
2.3.1.22. Odbiór nowo wybudowanych przyłączy wodociągowych.
2.3.1.23. Informowanie Zamawiającego o nieruchomościach, na których występują okoliczności znane Wykonawcy i uzasadniające odcięcie wody odbiorcy, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
2.3.1.24. Odcinanie na pisemne zalecenie Zamawiającego dostaw wody u odbiorców,
u których występują okoliczności uzasadniające odcięcie wody, zgodnie z art. 8 ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków.
2.3.1.25. Odczyt wskazań liczników wody u odbiorców wody (w tym liczników wskazujących zużycie wody pobranej przez sąsiednie gminy) i dostarczenie do Urzędu Gminy - 1 raz na kwartał w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu kwartału. Przy czym kwartał to ¼ roku kalendarzowego i trwa trzy miesiące oraz rozróżnia się cztery kwartały: I kwartał – styczeń-marzec, II kwartał – kwiecień-czerwiec, III kwartał – lipiec-wrzesień, IV kwartał – październik-grudzień.
2.3.1.26. Dostarczanie faktur za pobraną wodę wystawionych przez Gminę Stary Zamość za pokwitowaniem do odbiorców wody 1 raz na kwartał w terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania faktur od Urzędu Gminy. Pokwitowanie dostarczenia faktur powinno być dostarczone do Urzędu Gminy Stary Zamość w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania faktur od Urzędu Gminy.
2.3.1.27. Zwrot powierzonej infrastruktury wodociągowej, w stanie niepogorszonym, w dniu zakończenia okresu realizacji niniejszej umowy.
2.3.2. Do dodatkowych obowiązków Wykonawcy usługi, poza wykonaniem zakresu przedmiotu umowy określonego w pkt. 2.3.1, należy w szczególności:
2.3.2.1. Prowadzenie eksploatacji zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami branżowymi, a zwłaszcza z przepisami dotyczącymi gospodarki wodnej na zasadach ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2.3.2.2. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za eksploatację całego systemu wodociągowego
i przestrzeganie przepisów o ochronie środowiska, odpowiednich pozwoleń i koncesji, a także przepisów Kodeksu Pracy, BHP i innych.
2.3.2.3. Prowadzenie dokumentacji eksploatowanych ujęć wody, urządzeń, obiektów i sieci wodociągowych oraz prowadzenie ewidencji awarii sieci wodociągowej zawierającej co najmniej:
a) pochodzenie informacji o awarii,
b) data i godzina przyjęcia zgłoszenia,
c) krótki opis awarii i miejsce wystąpienia,
d) krótki opis naprawy,
e) czy zabezpieczano miejsce awarii,
f) data i godzina rozpoczęcia usuwania awarii,
g) data i godzina zakończenia usuwania awarii.
2.3.2.4. Okazywanie legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia przez osoby reprezentujące Wykonawcę, przed wejściem na teren nieruchomości lub do obiektów budowlanych należących do osób, z którymi Gmina Stary Zamość zawarła umowę
o zaopatrzenie w wodę, w celu dokonania czynności, o których mowa w art. 7 ustawy
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2.3.2.5. Niezwłoczne dostarczanie Zamawiającemu dokumentacji z demontażu lub montażu wodomierza, podpisanej przez odbiorcę wody (protokoły).
2.3.2.6. Stosowanie wyłącznie materiałów i urządzeń przeznaczonych do zastosowania pod ziemią i do kontaktu z wodą pitną. Wymagany jest wysoki standard materiałów i urządzeń zastosowanych do montażu i napraw. Wykonawca na żądanie Zamawiającego udostępnia do wglądu faktury na zakupione materiały i urządzenia.
2.3.2.7. Reagowanie na nielegalny pobór wody i prowadzenie wspólnych działań
z Zamawiającym w celu ich eliminowania.
2.3.2.8. Dokładanie wszelkich możliwych starań w celu zminimalizowania strat wody na sieci wodociągowej.
2.3.2.9. Wypłacanie rekompensat właścicielom za zniszczone uprawy i mienie podczas usuwania awarii w infrastrukturze wodociągowej , w szczególności na sieci wodociągowej lub na przyłączach.
2.3.2.10. Ponoszenie skutków finansowych nieprawidłowego działania „granicznych” liczników wody wskazujących zużycie wody pobranej przez sąsiednie gminy.
2.3.2.11. Ponoszenie opłat i kosztów związanych z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia m.in.:
a) opłat za pobór wód podziemnych,
b) kosztów dozoru technicznego,
c) opłat za badania fizykochemiczne, bakteriologiczne i inne wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub inne uprawnione jednostki,
d) kosztów zatrudnienia odpowiedniego personelu,
e) kosztów energii elektrycznej pobranej na potrzeby poboru i przesyłu wody,
f) opłat za podatek od nieruchomości (od budowli),
g) koszty wszelkich materiałów i koszty użycia narzędzi,
h) innych kosztów i opłat wynikających z obowiązujących przepisów.
2.4. Charakterystyka infrastruktury wodociągowej, dotyczącej przedmiotu zamówienia, zawarta jest w Załączniku nr 9 do niniejszej SIWZ.
2.5. Wymagania dotyczące zatrudnienia:
2.5.1. Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących prace fizyczne związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, tj. osób, wykonujących bezpośrednie czynności fizyczne w zakresie utrzymania, eksploatacji, naprawy konserwacji i obsługi ujęć wody, sieci, obiektów i urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, (jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2019, poz. 1040 z późn. zm.).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Stary Zamość 6
Stary Zamość 22-417
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Water and wastewater

» Buyer data

Wójt Gminy Stary Zamość
Stary Zamość 6
Stary Zamość 22-417
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in