Zakup niesortu bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Powiatu Zielonogórskiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup niesortu bazaltowego o frakcji 0-31,5 mm wraz z dostawą na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie Powiatu Zielonogórskiego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ). Powyższe kruszywo ma spełniać warunki normy PN-EN 13242-kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach, i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. Wykonawca ma obowiązek do każdej dostawy dołączyć dokument świadczący o ilości pobranego kruszywa z kopalni oraz zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE wraz z deklaracją zgodności lub oznakowaniu znakiem budowlanym B i z deklaracją zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną dla wyrobu, ewentualnie badania stwierdzające, że materiał może być wprowadzony do obrotu).
Zamawiający informuje, że jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odnośniki dotyczące norm, dopuszcza się posiadanie równoważnych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych oferowanego towaru podanego w opisie przedmiotu zamówienia jako minimalne wymagania.Wykonawca odpowiedzialny będzie za prawidłową realizację umowy, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy.
Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotowego umowy w części dotyczącej ilości zamawianych towarów w zależności od potrzeb Zamawiającego i odpowiednio do posiadanych środków, bez prawa dochodzenia roszczeń z tego tytułu przez Wykonawcę.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.03.2020 | 10:00


» Location

Górzykowo 1
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Category assortment

  • Stone

» Buyer data

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg
Górzykowo 1
Sulechów 66-100
Województwo: lubuskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Raw materials and intermediary products category published on OnePlace in last 10 days.